EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Vanemaealiste olukord Eestis

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Vanemaealiste olukord Eestis

Millised on vanemaealiste võimalused tööturul osalemisel? Millised piirangud ja takistused on vanemaealistel töökohtadele pääsemisel? Milline on tööandjate suhtumine vanemaealistesse? Kas töökohtadel esineb vanemaealiste ebavõrdset kohtlemist? Milline on nende tervis ja tervisekäitumine? Nendele ja paljudele teistele küsimustele leiab vastuseid järgmistest uuringutest.

SHARE (Survey of Health, Aging and Retirement in Europe) on üle-euroopaline vanemaealiste (50+) rahvastikku hõlmav longituudne küsitlusuuring. Eesti uuringu esimene ülevaade ja soovitused eakate poliitika kujundamiseks on koondatud 2016. aastal avaldatud kogumikku “Pilk hallile alale”. Kogumiku toimetajad on Sakkeus Luule & Leppik Lauri.

Vanemaealiste olukorra ja probleemide kohta tööturul selgub uuringust, et:

 • vanemaealistel on valmidus tööturul võimalikult kaua osaleda, kuid tööandjad ei ole väga altid vanemaealisi palkama. Levinud on arvamused, et vanemaealiste rakendamine võib tekitada lisakulutusi nagu väljaõpe, töökoha kohandamine, paindlike töövormide rakendamine;
 • vanemaealised on alahõivatud kõrgematel ametipositsioonidel (juhid, tippspetsialistid). Tunduvalt rohkem on vanemaealisi lihttööliste, tehnikute, keskastme spetsialistide, põllumajanduse- ja kalanduse oskustööliste seas;
 • mehed tunnetavad naistest rohkem, et nende töö nõuab füüsilist pingutust, kuid meeste hulgas on rohkem neid kes tunnevad, et nad saavad oma töö eest väärilist tasu;
 • naised on rohkem rahul oma tööga, kuid tunnetavad meestest rohkem, et nad on suure töökoormuse tõttu pidevas ajapuuduses;
 • kolmandikul juhtudel on töötuks jäämise põhjuseks töökoha likvideerimine;
 • töö kaotamisel lahkutakse tööturult jäädavalt.

Uuringus leitakse, et vanusega seotud halvustavad stereotüübid ja vanemaealiste käsitlemine ühetaolise grupina mõjutavad ka vanemaealiste usku iseendasse ja nende motivatsioon ennast arendada väheneb. Oluliseks peeti ka, et vanemaealistel oleks võimalus oma tööd korraldada vastavalt nende töö tegemise võimele. Töö efektiivsuse tõstmisele aitab kaasa ka töökeskkonna kohandamine vanemaealistele sobivamaks. Rohkem tuleks esile tõsta ka vanemaealiste töötajate eeliseid nagu nende suurem töökogemus, pühendumus, usaldusväärsus jne.

Loe edasi

 

Vanemaealiste ja eakate toimetuleku uuring 2015

Sotsiaalministeeriumi tellitud vanemaealiste ja eakate toimetuleku 2015. aasta uuringu eesmärk on mõõta 50-aastaste ja vanemate Eesti elanike aktiivsust ja toimetulekut ning õppida paremini tundma eakate sihtrühma (75-aastased ja vanemad), kelle eest hoolitsemine tööeas vanemaealistele sageli langeb.

Uuringust selgus, et:

 • ligi kümnendik tasustatud või tasustamata töö tegijatest hindab töötingimusi vajadustele mittevastavaks;
 • neist, kes abistavad/hooldavad on viimase 1-2 aasta jooksul: 2% vähendanud töökoormust ( 3% tööeas vanemaealistest ehk ~5300 inimest);
 • enim tuntakse puudust koduteenusest (29%) ja sotsiaaltranspordist (23%);
 • 23%-l 50 aastastest ja vanematest on ametlik puue;
 • viiendikul üle 50 aastastest on terviseprobleemist tingitud piirangud igapäevategevustes;
 • 22% üle 50 aastastest võib enda hinnangul järgneva 6 kuu jooksul kaotada töö;
 • tööealistest mittetöötavatest inimestest on valmis tööle tagasi pöörduma 58%;
 • hooldamise tõttu on millestki pidanud loobuma tõenäolisemalt naised, suurema hoolduskoormusega, puudeta, suuremates leibkondades elavad, väheste leibkonnast väljas elavate lähedaste isikute ja suurema koormusega töötavad vanemaealised.

Loe edasi

 

Vanemaealised tööturul, Tartu Ülikool RAKE (2012)

Uuringu eesmärk oli välja selgitada, kui palju on vanemaealisi töötajaid, millistes töötingimustes töötatakse, milliste ohuteguritega kokku puudutakse, millised on enamlevinud töökeskkonnaalased puudused ja probleemid töökohal, kas töökohti kohandatakse, kas esineb vanusest tingitud ebavõrdset kohtlemist ning milline on vanemaealiste tervislik seisund.

Uuringust selgus, et:

 • ettevõtted ei taju rahvastiku vananemist probleemkohana – enamiku (83%) tööandjate hinnangul ei ole vananeva personali probleem nende organisatsioonis oluline küsimus;
 • valdav enamik tööandjatest (82%) ei ole tööjõu vananemisega seotud riske organisatsiooni jaoks hinnanud;
 • märkimisväärne osa tööandjatest ei ole mõelnud, kuidas muuta vanemaealiste töötajate jaoks töötamine mugavamaks;
 • oma töövõimet hindavad vanemaealised üldiselt kõrgelt: 70% peab oma füüsilise töö ning 80% vaimse töö võimet väga heaks või heaks;
 • uuringus osalenud vanemaealiste sõnul on tööandja teinud neile ettepaneku tööaja kohandamiseks 4% ning töökoha kohandamiseks 8% vastanute puhul;
 • kõige olulisemateks takistuseks vanemaealiste osalemisel tööturul on täna suhtumine vanemaealistesse töötajatesse, vanemaealiste kehv tervis ja
 • vananenud teadmised ja oskused.

Loe edasi