EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

SWOT analüüs

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

SWOT analüüs

SWOT analüüsi saab kasutada planeerimise protsessis, et hinnata organisatsioonis soolõime rakendamiseks kavandatud tegevuste elluviimisel organisatsiooni siseseid tugevusi ja nõrkusi ja väliskeskkonnast tulenevaid võimalusi ja ohtusid.

SWOT analüüsi saab kasutada ka hindamaks poliitikas või programmis kavandatud soolise võrdõiguslikkuse edendamise tegevuste elluviimise õnnestumist ja edukust.

  • Analüüsi kavandatud tegevust ja mõtle, mis on kavandatud tegevuse tugevus soolise võrdõiguslikkuse edendamise seisukohalt ja mis on sinu projektitiimi tugevused, mis aitavad seda tegevust edukalt ellu viia.
  • Analüüsi tegevuse ja oma projektitiimi nõrkusi kavandatud soolist võrdõiguslikkust edendava tegevuse elluviimise seisukohast
  • Analüüsi, millised väliskeskkonnast tulenevad ohud võivad takistada tegevuse edukat elluviimist ja kuidas neid takistusi ületada.  Näiteks võib üheks ohuks olla sihtgrupi traditsioonilised hoiakud soorollide suhtes või vähene huvi tegevuste vastu.
  • Analüüsi, milliseid väliskeskkonnast tulenevaid võimalusi on võimalik ära kasutada kavandatud tegevuste õnnestumiseks. Näiteks võib selleks olla pakutavad kesksed soolise võrdõiguslikkuse koolitused või mõni muu soolise võrdõiguslikkuse edendamise projekt, mida samaaegselt ellu viiakse vms.

 

Näide tööturu SWOT-analüüsist, milles on samuti arvesse võetud soolist perspektiivi

Teisisõnu on tööturu tugevusi, nõrkusi, võimalusi ja ohte analüüsitud ka soolise võrdõiguslikkuse edendamise eesmärki silmas pidades.

Tugevused

Kõrge hariduse tase
Kõrge tootlikkuse tase
Suur vanemaealiste töötajate osakaal
Suhteliselt suur naiste osakaal tööhõives

Nõrkused

Kõrge töötuse tase sisserännanute hulgas
Kõrge noorte töötuse tase
Väike aasta keskmine töötundide arv töötaja kohta
Naiste töötuse tase kõrgem kui meestel
Suur palgalõhe – 16%

Võimalused

Uute alustavate ettevõtete arvu suurenemine
Osaajaga töötavate naiste osakaalu vähenemine
Haiguspäevade tõttu töölt puudumise vähenemine

Ohud

Vananev rahvastik
Avalikus sektoris,, kus peamiselt töötavad naised,, on suur haiguslehel olevate isikute arv
Tööhõive suurenemine ametites, milles domineerivad naised, on väiksem kui ametites, kus domineerivad mehed
Haridussüsteem on paindumatu ja ei vasta tööturu vajadustele