EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Strateegia “Euroopa 2020”

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Strateegia “Euroopa 2020”

Euroopa Komisjoni ja Eesti vahel sõlmitav partnerluslepe peab muuhulgas toetama Euroopa Liidu tasandi strateegia „Euroopa 2020” elluviimisesse panustava strateegia „Eesti 2020” eesmärkide saavutamist.

Strateegia „Euroopa 2020“ on ELi käesoleva kümnendi majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava. Selles rõhutatakse, et arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv aitab kõrvaldada Euroopa majanduse struktuurseid puudusi, parandada konkurentsivõimet ja tootlikkust ning toetada jätkusuutlikku sotsiaalset turumajandust.

Eesmärgid annavad üldise ülevaate sellest, mida peaks EL 2020. aastaks peamiste näitajate poolest saavutanud olema. Nendest lähtuvalt määratleb iga riik enda jaoks siseriiklikud eesmärgid. Euroopa 2020. aasta strateegia sisaldab ühe peamise eesmärgina 20–64-aastaste naiste ja meeste tööhõive määra tõstmist 75 % ni, mis tähendab, et strateegia elluviimisel tuleb esmatähtsana käsitleda tõkkeid, mis takistavad naiste tööturul osalemist.

Tööhõive– 75% meestest ja naistest vanuses 20–64 käib tööl

Teadus- ja arendustegevus– 3% ELi SKPst investeeritakse teadus- ja arendustegevusse

Kliimamuutused ja energia– kasvuhoonegaaside heitkogused 20% väiksemad kui 1990. aastal
– 20% energiast saadakse taastuvatest energiaallikatest
– energiatõhusust suurendatakse 20%

Haridus– koolist väljalangenute osakaal alla 10%
– vähemalt 40% inimestest vanuses 30–34 on kõrgharidus

Vaesus ja sotsiaalne tõrjutus– vaesuses või vaesuse ohus ja sotsiaalses tõrjutuses elavate inimeste arv kahaneb vähemalt 20 miljoni võrra.

Loe strateegia kohta lisaks siit

EU2020 eesmärkide poole liikumise kohta leiad lisainfot siit