EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Sootundlik eelarvestamine

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Sootundlik eelarvestamine

Sootundlik eelarvestamine on soo aspekti lõimimine eelarvete koostamise ja rakendamise protsessi. See hõlmab eelarve soolist analüüsi, soolise aspekti arvestamist eelarvestamise igas etapis ning tulude ja kulude ümberstruktureerimist nii, et edendataks soolist võrdõiguslikkust.

Sootundlik eelarvestamine on

• naiste ja meeste ühiskondliku staatuse ning huvide, võimaluste ja vajadustega arvestamine eelarvete planeerimisel, koostamisel, täitmisel, jälgimisel ja analüüsimisel;

• juhtimismehhanism, mis aitab valitsusel otsustada, kuidas poliitikat kavandada, kohandada ja ümber kujundada selliselt, et saavutada sugude võrdsus;

• poliitika tõhusaks rakendamiseks loodud töövahend, mis suurendab eelarvevahendite kasutamise tulemuslikkust ja edendab läbipaistvust ning aitab poliitikakujundajatel kontrollida, kas eelarveeraldised vastavad poliitilistele kohustustele ning kas neil on soovitud mõju.

Sootundliku eelarvestamise aluspõhimõtted viitavad sellele, et nagu kõik riiklikud poliitikameetmed, mõjutavad eelarveotsused mehi ja naisi nende erinevate vajaduste ning soorollide tõttu erinevalt. Sootundliku eelarvestamise eesmärk on tagada, et avalike ressursside kogumine ja kasutamine oleks tehtud viisil, mis aitab kaasa soolise võrdõiguslikkuse saavutamisele.

Rohkem infot sootundliku eelarvestamise rakendamisest leiad Sheila Quinni koostatud raamatust „Riigieelarve naistele ja meestele. Vajaduspõhine eelarvestamine avalikus sektoris”

Loe sootundliku eelarvestamise rakendamise kohta ka EIGE soolõime portaalist