EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Sooteadlik pedagoogika

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Sooteadlik pedagoogika

Õpetajate ja kasvatajate sooteadlikkus tähendab, et osatakse mõista ja mõtestada oma kasvatus- ja õpetamisviise ning nende taga olevaid väärtusi, hoiakuid ja norme ja püstitada selliseid õppe- ja kasvatuseesmärke, mis aitavad kompenseerida soogrupi neid oskusi, hoiakuid, mida traditsiooniliselt vastassoole omaseks peetakse: näiteks anda poistele senisest enam sotsiaalseid ja tütarlastele rohkem enesekehtestamise oskusi.

Hariduslike võimaluste võrdsuse saavutamiseks rakendatakse nn. sooteadlikku pedagoogikat, mis eeldab ühelt poolt õpetaja enda arusaamist sellest, kuidas on kujunenud tema sooline identiteet, milles on selle tugevused ja nõrkused, teadmist, kuidas tema enda arusaamad mõjutavad ta keelekasutust, kehakeelt, hoiakuid, huve, maailmanägemist, ideid ja ettekujutusi sugupooltest ja teiselt poolt arusaamist soolisuse konstrueerimisest ühiskonnas ja soorollide paindlikumaks muutmise vajadusest.

Sooteadlik pedagoogika vaidlustab „õiged“ ja „valed“ tüdrukuks ja poisiks olemise viisid, aitab lastel integreerida mitmeid erinevaid ja mõnikord vastukäivaid kujutisi nende minapilti, kuna lihtsad ning aegunud soostereotüübid ühiskonnas vastavad järjest vähem naiste ja meeste nüüdisaegsetele komplekssetele elustiilidele.

Sooteadlikuma lähenemise rakendamiseks toetutakse konkreetsetele alusandmetele, analüüsides, kas õppeasutuses märgatakse erinevusi tütarlaste ja poiste olukorras; kuidas suhtutakse koolis, õppekavas, õppematerjalides ja variõppekavas (kooli kliimas) ilmnevatesse mehelikkuse/naiselikkuse vormidesse ja võimusuhetesse; millistest teadmistest, hoiakutest ja väärtustest lähtuvalt neid analüüsitakse.

Loe edasi portaalist HARIDUSJASUGU