EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Soolõime strateegia

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Soolõime strateegia

Soolõime strateegia (ingl k gender mainstreaming) eesmärk on kindlustada, et ka need poliitikad või tegevused, mille otsene eesmärk ei ole ühiskonnas esineva soolise ebavõrdsuse vähendamine, võtaksid arvesse mõlema sugupoole huve, vajadusi ja sotsiaalset staatust.

Soolõime strateegia on põhimõte, mis tähendab kõikide poliitikate, tegevuskavade ning meetmete naistele ning meestele avaldatava mõju süstemaatilist arvestamist nende poliitikate, tegevuskavade ja meetmete kavandamise, elluviimise, järelevalve ning hindamise etappidel.

Ühtlasi tagab soolõime strateegia rakendamine, et ühte sugupoolt ei asetata ebasoodsamasse olukorda, olgu teenustele juurdepääsu või ressursside jagamise osas. Soolõime ehk soo aspekti lõimimine seisneb selles, et kõiki ettepanekuid ja otsuseid tuleb kaaluda soolist vaatenurka arvesse võttes, et selgitada välja otsuste võimalikud tagajärjed meeste ja naiste elukvaliteedile ning kujundada poliitikad selliselt, et need oleksid ühtmoodi kasulikud nii meestele kui ka naistele. Selle põhimõtte järgimine on eriti oluline haridus-, töö-, tervishoiu-, sotsiaal- ja majanduspoliitikas.