EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Soolõime kaks mõõdet

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Soolõime kaks mõõdet

Soolõimel on kaks mõõdet:

  • naiste ja meeste esindatus poliitikavaldkonnas (kasusaajate hulgas, otsustajate hulgas, tööjõus jms)
  • soolise mõõtme lisamine poliitika kujundamise sisusse, st naiste ja meeste olukorra, võimaluste ja vajadustega arvestamist poliitika kujundamisel

Mõlemaid mõõtmeid tuleb arvesse võtta poliitikakujundamise kõikides etappides.

Kui otsustajate hulgas on võrdsel määral nii mehi kui naisi, siis tehtavate otsuste kvaliteet paraneb seoses erinevate kogemuste ja vaatenurkade kaasamisega otsustusprotsessi ja see tagab, et otsused on rohkem vastavad nii meeste kui naiste vajadustele.

Poliitikad, mis on kujundatud nn keskmisele inimesele avaldavad sageli meestele ja naistele erinevat mõju. Kui poliitikakujundamisel ei ole arvestatud naiste ja meeste erinevat olukorda, võimalusi ja vajadusi, siis sellist poliitikat nimetatakse soopimedaks.

Soolise mõju hindamine on esimene samm, mis aitab vältida soolist perspektiivi mitte arvestavate poliitikate koostamist. Selline hindamine analüüsib seaduse,  poliitika, meetme või tegevuse mõju soolise võrdõiguslikkuse edendamise seisukohalt ja ennustab mõju, mida see avaldab meeste ja naiste eludele.