EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Soolises lõikes statistika

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Soolises lõikes statistika

Arvamustele ja uskumustele tuginevad otsused ei pruugi olla kvaliteetsed ja objektiivsed. Statistikas kasutatavate analüüsivahendite eesmärgiks on aidata kaasa ühiskonnanähtuste ja probleemide mõistmisele ning olla poliitika kujundamise ja hindamise aluseks.
Soo alusel eristatud statistika ehk soopõhine statistika on statistiliste andmete esitamine eraldi meeste ja naiste kohta, mis võimaldab meeste ja naiste olukorda kirjeldavate andmete võrdlemist ja analüüsi. Kõik inimeste kohta kogutavad andmed peaksid olema kogutud nii, et neid oleks võimalik sugude lõikes võrrelda.

Soo järgi eristatud statistika muudab nähtavaks teadlikult või tahtmatult eiratud, eelarvamustele tuginevad või muul põhjusel varjatuks jäänud sotsiaalsed ebavõrdsused naiste ja meeste vahel.  Naiste ja meeste sotsiaalseid ja majanduslikke tingimusi ja olukorda peegeldavad statistilised andmed on olulised vahendid soolise võrdõiguslikkuse edendamisel.

Soolise võrdõiguslikkuse seaduse § 11 lõikes 2 on kehtestatud, et tööandja peab koguma selliseid kvantitatiivseid andmeid, mis võimaldavad tööandjal endal ja teistel institutsioonidel jälgida ja hinnata naiste ja meeste võrdse kohtlemise põhimõtte järgimist organisatsioonis.

Sugude kaupa esitatud andmeid, mis võimaldavad võrrelda meeste ja naiste olukorda teatud elu- ja tegevusvaldkondades leiab:

Statistikaameti andmebaasist

EIGE soopõhise statistika andmebaasist

Eurostati andmebaasist

Tervise Arengu Instituudi andmebaasist

Haridus- ja Teadusministeeriumi andmebaasist Haridussilm