EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Soolise võrdõiguslikkuse saavutamise tulemuste ja mõjude hindamine

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Soolise võrdõiguslikkuse saavutamise tulemuste ja mõjude hindamine

Hinnatakse tegevuste panust naiste ja meeste võrdsuse eesmärgi saavutamisse.

Sagedaseim takistus arengukavade ja programmide/projektide mõju hindamisel soolise võrdsuse saavutamisele on see, et ei ole seatud spetsiifilisi soolise võrdõiguslikkuse eesmärke, mille poole liikuda. Sellistel juhtudel ei ole võimalik kitsamas mõttes hinnata arengukava või programmi/projekti panust soolise võrdõiguslikkuse edendamisse. Peamine küsimus tulemuste ja mõju hindamisel on see, kas tegevuste tulemused aitasid vähendada soolist ebavõrdsust konkreetses sekkumise valdkonnas. Kõiki tulemusi ja mõjusid analüüsitakse sugude kaupa, et tuvastada kõik tahtlikud ja tahtmatud mõjud, mida rakendatud tegevused soolise võrdõiguslikkuse saavutamisele avaldavad.

Näiteid programmide hindamise küsimustest (nt tööhõive ja haridusprogrammid)

Osalejad

Milline on mees- ja naissoost osalejate suhe? Millest on selline jaotus tingitud?

Kas osalejate arvu suhtes püstitatud eesmärgid on saavutatud mõlema soo puhul? Mis on põhjused? Kas püstitatud eesmärk on valdkonnas kohane?

Tulemused

Kas jõuti soovitud tulemusteni nii meeste kui ka naiste puhul? Kui ei, siis kuidas seda seletada?

Kas püstitatud soolise võrdõiguslikkuse tulemuseesmärk on saavutatud? Kui ei, siis mis on põhjused? Kas püstitatud tulemuseesmärk on valdkonnas kohane?

Kuidas hinnata tulemust soolise võrdõiguslikkuse seisukohalt valdkonnas üldiselt?

Mõjud

Kas programm aitas kaasa sooliste lõhede vähendamisele (nt palgalõhe, tööalase või haridusalase segregatsiooni vähendamisele)?

Kuidas hinnata programmi mõju soolise võrdõiguslikkuse olukorra seisukohalt üldiselt?