EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Soolise võrdõiguslikkuse monitooring

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Soolise võrdõiguslikkuse monitooring

Soolise võrdõiguslikkuse monitooring on Sotsiaalministeeriumi poolt läbi viidav uuring, mille eesmärk on saada ülevaade Eesti meeste ja naiste hoiakute ja kogemuste kohta soolise võrdõiguslikkuse ja ebavõrdsusega seotud teemadel.

Soolise võrdõiguslikkuse monitooringu (monitooring) eesmärgiks on vaadelda, kas ning kuidas on soo konstrueerimine (ehk see, mida peetakse meestele ja naistele „omaseks ja normaalseks“) ajas muutunud ning kuidas sellekohased hoiakud taustrühmade lõikes erinevad. Samuti kaardistab monitooring meeste ja naiste kokkupuuteid sooliselt ebavõrdse kohtlemisega ning kohustuste ja vastutuse jagunemist kahe sugupoole vahel.

Monitooring on sisendiks soolist võrdõiguslikkust edendavate poliitikate kujundamisel. Seni on monitooringut teostatud viiel korral (2016, 2013, 2009, 2005, 2003).

Seni valminud soolise võrdõiguslikkuse uuringud leiab Sotsiaalministeeriumi kodulehelt

Tutvu viimase soolise võrdõiguslikkuse monitooringu tulemustega