EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Sooline eelarvestamine

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Sooline eelarvestamine

Sooline eelarvestamine (sootundlik eelarvestamine, ingl k gender budgeting) on soolõime strateegia rakendamine eelarvestamise protsessis.

Sooline eelarvestamine ehk naiste ja meeste vajadusi ja huve arvestav eelarvestamine tähendab soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide silmas pidamist (riigi ja kohalike omavalitsuste) eelarvete  koostamise protsessis.

See tähendab eelarvete soopõhist hindamist (st analüüsitakse eraldi mõju meestele ja naistele), soo perspektiivi lõimimist (st naiste ja meeste erinevate rollide, huvide, vajaduste, võimaluste, kohustuste, õiguste jms  arvesse võtmist) eelarve koostamise protsessi kõikidel  tasemetel ning kulude ja tulude ümberstruktureerimist selliselt, et see toetaks soolise võrdõiguslikkuse edendamist.