EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Sooline analüüs

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Sooline analüüs

Sooline analüüs aitab välja selgitada, milline on naiste ja meeste olukord, osalus, juurdepääs ressurssidele, ressursside jaotus, vajadused ja võimalused, hoiakud ning käitumismustrid konkreetses valdkonnas ja mõju, mida need erinevused avaldavad nende olukorrale.

Lisaks kehtiva olukorra kaardistamisele peab sooline analüüs aitama välja selgitada ka ebavõrdse olukorra põhjused ja võimaliku mõju sihtgrupi olukorrale.  Ebavõrdsuse põhjuste tuvastamine võimaldab seada asjakohaseid eesmärke  ja leida kõige efektiivsemaid tegevusi, mis aitavad vähendada naiste ja meeste vahelist ebavõrdsust.

Vastuseid tuleb otsida järgmistele küsimustele:

 • Mida me teame?
 • Mida me ei tea?
 • Kuidas on juba sekkutud?
 • Millist sekkumist plaanitakse? jms

Erinevusi naiste ja meeste vahel mõõdetakse kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt. Kvantitatiivselt toimub see loetledes, kui palju naisi ja mehi osaleb ühes või teises valdkonnas või kuidas ressursid meeste ja naiste vahel jagunevad (näiteks kodutöödele kuluv aeg). Kvalitatiivselt mõõtes püütakse mõista, milles peituvad ebavõrdsuse põhjused, millised on stereotüübid, hoiakud, traditsiooniliselt naistele ja meestele omaseks peetavad rollid jms.

Näiteks on kodutöödele kuluva aja erinevus meeste ja naiste puhul põhjustatud ühiskonnas kehtivatest iganenud soorollidest, mille kohaselt peetakse laste ja pere eest hoolitsemist naiste tööks.

Sotsiaalsetele andmetele tuginevate erinevuste analüüsimine ja selle põhjal järelduste tegemine on poliitiliste otsuste tegemisel oluline. Tähelepanu pööramine nii naiste kui ka meeste rollidele ja vastutusele, seega ka kehtivatele soosuhetele ühiskonnas, võimaldab täpsustada ja täiustada poliitikate ja tegevuste tõhusust.

Naised ja mehed pole kaks homogeenset ühiskonnarühma. Soorühmade sees on suured erinevused vanuse, rahvuse või muude kategooriate alusel. Seega ei tohiks võrdlusandmeid poliitikate väljatöötamiseks üldistada, arvestamata seejuures ka rahvuslikke, vanuselisi, erivajadustest või muudest tunnustest tingitud erinevusi soorühmade sees.

Analüüsides poliitikavaldkonna hetkeolukorda soolisest aspektist, otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele:

Millised erinevused esinevad meeste ja naiste olukorras ja milles need erinevused väljenduvad?

 • Milline on meeste ja naiste esindatus selles valdkonnas või sihtgrupis, millele poliitika või programm on suunatud?

Näide. Analüüsides tööturu olukorda ja kavandades meetmeid tööhõive suurendamiseks, tuleks analüüsida meeste ja naiste osakaalu hõivatute ja töötute hulgas (sh palgatööl ja ettevõtluses, erinevates majandussektorites ja harudes, pikaajaliste töötute hulgas jmt), vaadeldes lisaks ka teisi tunnuseid, nagu haridus, vanus, rahvus jmt.

Informatsiooni meeste ja naiste esindatuse kohta tööturul leiab Statistikaameti ja Eurostati aruannetest ning konkreetsetest valdkonnaspetsiifilistest uuringutest.

 • Milliseid erinevusi esineb meeste ja naiste vahel ressursside jaotuses ja nendele juurdepääsu võimalustes (aeg, ruum, sotsiaalsed võrgustikud, informatsioon, raha, koolitused, sotsiaalteenused, mobiilsus jmt)?

Näide. Analüüsides töötute olukorda, tuleks analüüsida meeste ja naiste osakaalu ümberõppeprogrammides:

 Kui palju ja milliseid ümberõppevõimalusi pakutakse meestele ja milliseid naistele?

Milline on töötute meeste ja naiste osakaal ettevõtlusega alustamise toetuste ning sõidutoetuste taotlemisel ja saamisel?

Kui palju töövahendus- ja/või nõustamisteenuseid osutatakse naistele ja kui palju meestele?

Milline on meeste ja naiste osakaal, kes peale nõustamist töökoha leiavad?

Kas keskmine aeg, mis meeste ja naiste konsulteerimiseks kulub, on erinev? Jne.

Meeste ja naiste olukorra erinevuse kohta andmete kogumisel on otstarbekas konsulteerida nii sihtgruppi kuuluvate meeste ja naistega ja/või nende esindusorganisatsioonidega kui ka soolise võrdõiguslikkuse ekspertidega.

 • Milline on meeste ja naiste esindatus konkreetse sekkumisvaldkonnaga seotud otsustustasanditel?

Näide. Transpordivaldkonda analüüsides tuleks vaadata, milline on naiste ja milline on meeste esindatus transpordivaldkonda haldava ministeeriumi vastava osakonna tippametnike seas ja transpordiametite juhtkondades. Kui palju mehi ja naisi on kaasatud töögruppidesse, mille ülesanne on transpordivaldkonnas strateegiliste dokumentide koostamine. Kui palju on meeste esitatud arvamusi ja kui palju naiste esitatud arvamusi ja kelle arvamustega on arvestatud.

Millised ühiskonnas valitsevad soolised stereotüübid ja normid avaldavad mõju meeste ja naiste käitumisele ja sooliste lõhede tekkele valdkonnas? Mis põhjustel on meestel ja naistel erinev juurdepääs, erinevad ressursid, erinev esindatus või erinevad käitumismustrid?

Näide. Töötutele ümberõppevõimaluste pakkumisel võidakse olla mõjutatud traditsioonilistest soolistest stereotüüpidest selles, millised ametid sobivad meestele ja millised naistele ning mitte lähtutud esmajärjekorras inimeste individuaalsetest võimetest ja oskustest. Näiteks pakutakse meestele rohkem infotehnoloogia ja ettevõtluse alustamise koolitusi või väljaõpet konkreetsete erialaoskuste omandamiseks ja naistele rohkem sotsiaalseid oskusi arendavaid või nn traditsiooniliste naiste ametialade (nagu näiteks kokk, juuksur jmt) koolitusi.

Naiste juurdepääs tööturule võib näiteks olla takistatud ka lastehoiukohtade vähesuse tõttu, mis ei võimalda väikelaste emadel nende hoolduskohustuse tõttu tööturule naasta.

Meeste riskiv tervisekäitumine võib olla põhjustatud ühiskonnas valitsevatest soosuhetest ja normidest, mille kohaselt teatud tervistkahjustavat käitumist (suitsetamine, alkoholi tarbimine, liigne riskide võtmine jmt) peetakse mehelikuks käitumiseks.

Millised on erinevused meeste ja naiste õigustes, võimalustes ja kohustustes, mis iseloomustavad konkreetset poliitikavaldkonda?

Tuleb arvesse võtta, et formaalsed õigused ei taga alati veel tegelike õiguste olemasolu/õiguste tegelikku rakendumist. Õiguste rakendumist võivad piirata näiteks ka takistused juurdepääsul õigussüsteemile, madal õigusteadlikkus, tavad, harjumused jmt.

Sootundlike analüüside korraldamisel on oluline arvesse võtta ka konkreetse poliitikavaldkonna arengusuundi meeste ja naiste olukorras ja käitumises.

Näide. Kavandades tervisekäitumise edendamise programme, sh suitsetamisvastaseid programme, tuleb meetmeid kavandades kasuks teadmine, et tütarlaste ja naiste hulgas on igapäevasuitsetajate arvu langustendents väiksem kui meeste hulgas. Siinkohal tuleks püüda analüüsida põhjusi, mis sellist suunda põhjustavad. Kas näiteks põhjustab seda stereotüüpne hoiak, et naiste välimusele pööratakse rohkelt tähelepanu (nt tüdrukutel ja naistel on suitsetamine seotud tihti sooviga langetada kaalu) või võivad sel olla mingid muud põhjused?

Meetmete kavandamisel tuleb pöörata tähelepanu soolistele erinevustele suitsetamise põhjustes ning kavandada poistele ja tüdrukutele / meestele ja naistele erinevaid sihipäraseid meetmeid.

Statistilised võrdlusandmed meeste ja naiste olukorra kohta on soovitav esitada kas tabeli ja graafiku näol või suhtarvudena, kuna see annab parema ülevaate olukorras esinevatest erinevustest ehk nn soolistest lõhedest.

 

Soolise analüüsi tööriistad

 

4R meetod

4R meetodit kasutatakse selleks, et analüüsida tegevuste mõju naistele ja meestele ning osalemist ja ressursside jaotust soo alusel. Analüüside alusel töötatakse välja tegevuskavad, mille toel ilmnenud soolise ebavõrdsuse olukordi lahendada.

R1 – esindatus (ingl representation)

Meeste ja naiste loetlemine. Tulemused näitavad meeste ja naiste osakaalu otsustajate, töötajate, kasutajate jmt hulgas, st kui palju mehi ja kui palju naisi on esindatud erinevatel tasanditel organisatsioonis, sihtgrupis jne.

R2 – ressursid (ingl resources)

Kvantitatiivne analüüs. Tulemused näitavad, kuidas on ressursid (raha, ruum, aeg jne) jaotunud naiste ja meeste vahel ja kuidas neid kasutatakse. Vastused näitavad seda, kuidas kavandatud või kavandatavates tegevustes ressursid naiste ja meeste vahel jagunevad, st kes saab mida ja kui palju.

R3 – reaalsus (ingl realia)

Kvalitatiivne analüüs ühiskonna kultuurinormide kohta. Miks esindatus ja ressursid on meeste ja naiste vahel jaotunud nii nagu nad on? Millised peamised normid, väärtused ja stereotüübid, hoiakud ja käitumine põhjustavad ressursside ja esindatuse ebavõrdset jaotumist meeste ja naiste vahel?

R4 – rakendamine (ingl realisation)

Uute eesmärkide seadmine ja tegevuste kavandamine olukorra parendamiseks ja ümberkujundamiseks. Soolise võrdõiguslikkuse eesmärgi lõimimine programmidesse, tegevuskavadesse ja meetmetesse.

SWOT analüüs

SWOT analüüsi saab kasutada planeerimise protsessis, et hinnata organisatsioonis soolõime rakendamiseks kavandatud tegevuste elluviimisel organisatsiooni siseseid tugevusi ja nõrkusi ja väliskeskkonnast tulenevaid võimalusi ja ohtusid.

SWOT analüüsi saab kasutada ka hindamaks poliitikas või programmis kavandatud soolise võrdõiguslikkuse edendamise tegevuste elluviimise õnnestumist ja edukust.

 • Analüüsi kavandatud tegevust ja mõtle, mis on kavandatud tegevuse tugevus soolise võrdõiguslikkuse edendamise seisukohalt ja mis on sinu projektitiimi tugevused, mis aitavad seda tegevust edukalt ellu viia.
 • Analüüsi tegevuse ja oma projektitiimi nõrkusi kavandatud soolist võrdõiguslikkust edendava tegevuse elluviimise seisukohast
 • Analüüsi, millised väliskeskkonnast tulenevad ohud võivad takistada tegevuse edukat elluviimist ja kuidas neid takistusi ületada.  Näiteks võib üheks ohuks olla sihtgrupi traditsioonilised hoiakud soorollide suhtes või vähene huvi tegevuste vastu.
 • Analüüsi, milliseid väliskeskkonnast tulenevaid võimalusi on võimalik ära kasutada kavandatud tegevuste õnnestumiseks. Näiteks võib selleks olla pakutavad kesksed soolise võrdõiguslikkuse koolitused või mõni muu soolise võrdõiguslikkuse edendamise projekt, mida samaaegselt ellu viiakse vms.

Näide tööturu SWOT-analüüsist, milles on samuti arvesse võetud soolist perspektiivi

Teisisõnu on tööturu tugevusi, nõrkusi, võimalusi ja ohte analüüsitud ka soolise võrdõiguslikkuse edendamise eesmärki silmas pidades.

Tugevused

Kõrge hariduse tase
Kõrge tootlikkuse tase
Suur vanemaealiste töötajate osakaal
Suhteliselt suur naiste osakaal tööhõives

Nõrkused

Kõrge töötuse tase sisserännanute hulgas
Kõrge noorte töötuse tase
Väike aasta keskmine töötundide arv töötaja kohta
Naiste töötuse tase kõrgem kui meestel
Suur palgalõhe – 16%

Võimalused

Uute alustavate ettevõtete arvu suurenemine
Osaajaga töötavate naiste osakaalu vähenemine
Haiguspäevade tõttu töölt puudumise vähenemine

Ohud

Vananev rahvastik
Avalikus sektoris,, kus peamiselt töötavad naised,, on suur haiguslehel olevate isikute arv
Tööhõive suurenemine ametites, milles domineerivad naised, on väiksem kui ametites, kus domineerivad mehed
Haridussüsteem on paindumatu ja ei vasta tööturu vajadustele