EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Otsene sooline diskrimineerimine

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Otsene sooline diskrimineerimine

Otsene sooline diskrimineerimine on see, kui ühte inimest koheldakse samalaadses olukorras tema soo tõttu halvemini kui teist inimest.

Otseselt sooliselt diskrimineeriv on näiteks see, kui mingit teenust pakutakse ainult naistele või ainult meestele või küsitakse selle eest naistelt ja meestelt erinevat hinda. Samuti on otseselt sooliselt diskrimineeriv käitumine, kui tööandja jätab kandidaadi tööle võtmata ainult või eelkõige seetõttu, et ta on naine või mees. Sageli tekivad sellised olukorrad eelarvamuste tõttu. Näiteks arvab tööandja naist valikust kõrvale jättes, et tegemist on naiste jaoks sobimatu tööga või naine jääks peatselt lapseootele. Eelarvamused puudutavad ka mehi: tööandja võib arvata, et meestel puuduvad oskused ja eeldused laste või eakate eest hoolitsemiseks. Samuti võidakse arvata, et mees ei jääks pikemalt mõnele tööle madala palga eest.

Otsene sooline diskrimineerimine on ka sooline ja seksuaalne ahistamine.

Eesti õiguse järgi on otsene sooline diskrimineerimine ka inimese ebasoodsam kohtlemine raseduse ja sünnitamise, lapsevanemaks olemise, perekondlike kohustuste täitmise või muude soolise kuuluvusega seotud asjaolude tõttu. Otsese diskrimineerimisega on tegemist ka sellisel juhul, kui tööandja kohtleb rasedat naist ebasoodsamalt kui naist, kes ei ole rase või lapsevanemaks olevat meest ebasoodsamalt kui meest, kel lastega seotud kohustused puuduvad.

Sooliseks diskrimineerimiseks loetakse ka inimese pahatahtlikku kohtlemist seetõttu, et ta on kas oma või teiste inimeste õiguste kaitsmise eesmärgil toetunud soolise võrdõiguslikkuse seaduses sätestatud õigustele ja kohustustele. See tähendab, et tööandjal on keelatud hakata taga kiusama inimest, kes on tema vastu diskrimineerimiskaebuse esitanud, samuti ei või kedagi jätta tööle võtmata seepärast, et ta on varem oma õiguste eest seisnud.

Otsese diskrimineerimise puhul ei ole oluline see, kas selline käitumine oli tingitud teadmatusest või oli see pahatahtlik.

Diskrimineerimise kindlakstegemiseks peavad kaks inimest olema võrreldavas olukorras. Mõistmaks, kas tegu on diskrimineerisega, võib analüüsida, kas inimesele oleks osaks saanud ebasoodne kohtlemine, kui ta poleks naine (või mees) või kui tal poleks lapsi, hoolitsust vajavaid pereliikmeid või teisi perekondlikke kohustusi.