EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Lisalugemist soolisest võrdõiguslikkusest hariduses

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Lisalugemist soolisest võrdõiguslikkusest hariduses

Siit leheküljelt leiate viiteid portaalide, organisatsioonide, uuringute ja artiklite kohta, mis käsitlevad hariduse ja soolise võrdõiguslikkuse küsimusi alus-, üld-, kutse- ja kõrghariduse tasandil.

Portaalid ja organisatsioonide kodulehed

Portaal HARIDUS JA SUGU  on loodud teadmiste lünga täitmiseks ning tervikliku ja süsteemse ülevaate andmiseks soolisuse teemadest hariduses. Portaali sisu on jaotatud kuue suurema teema alla: soolise võrdõiguslikkuse teemaga seotud põhimõisted ja eesmärgid, sooteadliku pedagoogika olemus ja rakendusvõimalused õppetöös, õppematerjalid õpetajatele õppetöös kasutamiseks, hariduse ja soo teemalised uuringud, soolise võrdõiguslikkuse edendamise meetmed ning sooteadliku kasvatus- ja õppetöö parimad praktikad.

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi soolõime portaal, Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) on ELi amet, mis tegutseb selle nimel, et edendada ELis ja mujal maailmas soolist võrdõiguslikkust. Sel eesmärgil loob EIGE soolise võrdõiguslikkuse ja ühiskonna eri valdkondade vahelisi seoseid, pakub soopõhiseid fakte ja arvandmeid,  haldab 500 000 dokumendist koosneva e-raamatukogu, kus leidub väljaandeid, mida muudes avalikes raamatukogudes ei ole jms.https://enut.ee/raamatukogu/

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus on esimene naiste teabekeskus Eestis, kus on ka nais- ja sugupooleuuringute-alane raamatukogu. ENUT Raamatukogu asub  Tallinna Ülikoolis aadressil narva mnt 25-510.

Hariduse ja kultuuri peadirektoraadi (EAC) võrgustik Eurydice, mis avaldab hariduspoliitikate statistilisi andmeid ja võrdlevaid ülevaateid.

Euroopa soouuringute, hariduse ja dokumentatsiooni assotsiatsioon Atgender /The European Association for Gender Research, Education and Documentation.

Euroopa Komisjoni hariduse ja koolitusvaldkonna iga-aastased ülevaated

Gender & Education Association.

Equality and Human Rights Commission (UK), Education providers: Schools’ guidance.

„Gender Loops: Toolbox for gender-conscious and equitable early childhood centres“ (2008) Euroopa Komisjoni rahastatud rahvusvaheline projekt.

 

Artikleid soolisest võrdõiguslikkusest üldhariduses

Jürimäe, M.,  Kukk, I.,  Lamesoo, K. Mida on õpetajal vaja teada soolisest võrdõiguslikkusest ja milleks? (2016)

Education is key for breaking gender stereotypes. EIGE News article (21 September 2017)

Chapman, A. Gender Bias in Education. D’Youville College. EdChange project

Skelton, Ch. Boys and Girls in Elementary School In: The SAGE Handbook of Gender and Education. Christine Skelton, Becky Francis, Lisa Smulyan (Eds.). SAGE Publications: London.2006 Kättesaadav: ENUT Raamatukogu, Narva mnt 25-510, Tallinn

 

Juhend- ja õppematerjale

Papp, Ü. (2012) Ärka, märka, tegutse : käsiraamat soolise võrdõiguslikkuse seaduse normide täitmiseks ja sugupoolte aspekti arvestamiseks üldhariduskoolide õppe- ja kasvatustöös 

Kütt, R., Papp, Ü. (2013) Käsiraamat õpetajale: Soolise võrdõiguslikkuse teemade käsitlemine põhikooli ja gümnaasiumi ühiskonnaõpetuses