EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Inimõiguste raport

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Inimõiguste raport

Inimõiguste Keskuse iga-aastasest aruandest “Inimõiguste raport” leiab informatsiooni näiteks rahvusvähemuste ja lõimumispoliitika, LGBT inimeste ja puuetega inimeste olukorra kohta.

2016-2017. aruandes esitatud soovitustes rõhutati muuhulgas vajadust:

  • tõsta avalikkuse ja organisatsioonide teadlikkust ning jagada hea praktika näiteid mitmekesisuse ja kaasatuse edendamise hüvedest indiviidile, organisatsioonile ja ühiskonnale;
  • jätkata ja laiendada diskussiooni väärikast vananemist ning samas pöörata tähelepanu võrdse kohtlemise aspektidele selles;
  • algatada ja pidada kodakondsuse teemalisi arutelusid süstemaatiliselt ja plaanipäraselt, mitte päevapoliitilistest tõmbetuultest kantuna;
  • pöörata senisest suuremat tähelepanu erinevate rahvuste omaenda keeleruumis elamisele ja rahvusest tulenevale ebavõrdsusele tööturul;
  • viia läbi uuringuid LGBT+ inimeste olukorra paremaks kaardistamiseks ja mõistmiseks eri valdkondades (sh koolikiusamine koolisüsteemis, ebavõrdne kohtlemine tervishoiusüsteemis, LGBT+ inimeste kohtlemine kinnipidamisasutustes);
  • tagada spetsialistidele (õpetajatele, noorsoo- ja tervishoiutöötajatele, politseinikele, kohtunikele jt) LGBT+ teemalised täiendkoolitused ning lisada LGBT+ inimestega seotud küsimused õpetajate, noorsootöötajate, politseinike, kohtunike, tervishoiutöötajate jt õppeprogrammidesse;
  • toetada töövoimereformi tõhusaks käivitumiseks tööandjaid senisest enam ning siduda puuetega inimeste haridus paremini tööturu ootustega.

Loe 2016-2017. aasta aruannet siit