EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Statistika ja uuringud – üldharidus

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Statistika ja uuringud – üldharidus

Riiklike hariduspoliitikate kujundamine eeldab rahvusvaheliste haridusnäitajate võrdlemist ja haridusstatistikat, mille alusel saab hinnata, milline hariduskorraldus tagab paremaid tulemusi. Selleks, et poiste ja tüdrukute/ naiste ja meeste olukorra erinevusi näha, objektiivselt hinnata ja muuta, kasutatakse naiste ja meeste kaupa esitatavat statistikat, mis peaks kummutama väärkujutlused ja andma tõese pildi tegelikust olukorrast. Soo kategooriat kasutataksegi selleks, et sotsiaalseid protsesse ja struktuure nähtavaks teha, sest sugu määrab paljuski selle, kuidas inimese elu on individuaalsel, perekondlikul ja sotsiaalsel tasandil määratletud.

Sugude lõikes eristatud statistikat leiad:

HaridusSilm on visuaalne haridusstatistika andmeid koondav keskkond, kust leiate andmeid alus-, üld-, kutse- ja kõrghariduse, teaduse, keelepoliitika, õpetajate palgastatistika ja palju muu kohta.

PISA (Program for International Student Assessment) on Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) rahvusvaheline õpilaste õpitulemuslikkuse hindamisprogramm. PISA mõõdab 15-aastaste õpilaste teadmisi ja oskusi kolmes valdkonnas: matemaatikas, funktsionaalses lugemises ja loodusteadustes. Uuringuga mõõdetakse põhihariduse omandamisega lõpusirgele jõudnud õpilaste teadmisi ja oskusi. Sellega hinnatakse, kuidas õpilased on võimelised õpitut üldistama ja oskusi igapäevaelus rakendama. PISA tulemused annavad objektiivse võrdluspildi Eesti ja teiste riikide põhihariduse taseme kohta. Vaata PISA testi tulemusi siit.

Euroopa komisjoni hariduse ja koolituse valdkonna iga-aastastes ülevaadetes, mille kinnitavad kõikide ELi liikmesriikide valitsuse esindajad, esitatakse graafiliselt ELi ja riikide edusammud, võttes aluseks kuus näitajat:

  • haridus- ja koolitussüsteemist varakult lahkujate määr
  • kolmanda taseme haridusega 30–34aastaste isikute osakaal
  • alusharidus- ja lapsehoiuteenuste kasutamise määr
  • mahajäämus lugemis-, matemaatika ja loodusteaduste alastes oskustes
  • hiljuti kooli lõpetanute tööhõive määr
  • täiskasvanute elukestvas õppes osalemise määr

Iga-aastased hariduse ja koolituse valdkonna ülevaated leiad siit.