EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Euroopa soolise võrdõiguslikkuse pakt (2011–2020)

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Euroopa soolise võrdõiguslikkuse pakt (2011–2020)

Paktis kinnitatakse, et naiste ja meeste võrdõiguslikkus on üks Euroopa Liidu põhiväärtusi ja et soolise võrdõiguslikkuse poliitika on majanduskasvu, jõukuse ja konkurentsivõime saavutamise seisukohast ülitähtis. Euroopa Ülemkogu kiitis 7. märtsil 2011 heaks Euroopa soolise võrdõiguslikkuse uuendatud pakti (2011–2020).

Paktis rõhutatakse vajadust kaotada naiste ja meeste erinev kohtlemine tööturul ja sotsiaalkaitses, sh meeste ja naiste palgaerinevused, et täita strateegia „Euroopa 2020” eesmärgid.

Paktis loetletud meetmed jagunevad kolme valdkonna vahel:

  • meetmed sooliste palgaerinevuste kaotamiseks ja soolise segregatsiooni vähendamiseks tööturul;
  • meetmed naiste ja meeste töö ja pereelu ühitamiseks;
  • meetmed igasuguse naiste vastu suunatud vägivalla kaotamiseks.

Eelmainitud eesmärke peetakse saavutatavateks juhul, kui need saavad mingi laiema strateegia osaks, näiteks strateegia „Euroopa 2020”.

2013. aasta märtsis toimus Brüsselis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee organiseeritud konverents „Soolise võrdõiguslikkuse mõõde strateegias „Euroopa 2020””. Konverentsi järeldustes on öeldud, et sooline võrdõiguslikkus peab olema seatud nii strateegia „Euroopa 2020” kui ka struktuurifondide  perioodi (2014–2020) otseseks eesmärgiks, nagu seda on väljendatud Euroopa soolise võrdõiguslikkuse paktis. Soolise perspektiivi puudumine strateegias „Euroopa 2020” on peamine takistus tööhõive ja majanduskasvu eesmärkideni jõudmisel. Konverentsil osalejad esitasid nii Euroopa Nõukogule, Euroopa Komisjonile kui ka liikmesriikidele järgmiseks struktuurifondide perioodiks hulga ettepanekuid, sh rõhutati, et komisjon peab võtma liidrirolli ning liikmesriikidele antavate soovituste kaudu viima nendeni sõnumit, et sooline võrdõiguslikkus on strateegia „Euroopa 2020” otsene eesmärk.

Euroopa soolise võrdõiguslikkuse pakt (2011–2020) kutsub liikmesriike rakendama meetmeid strateegia „Euroopa 2020” rakendamiseks.

Loe tervikteksti