EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse eesmärgid

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse eesmärgid

Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse edendamise eesmärgid aastateks 2016-2019 on kirjeldatud dokumendis „Strateegiline kohustus soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks aastatel 2016-2019“, mis on järg komisjoni naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegiale aastateks 2010–2015.

Dokumendis on määratud viis prioriteetset valdkonda, millega aastatel 2016-2019 tegeletakse. Need on:

Naiste tööturul osalemise ja võrdväärse majandusliku sõltumatuse suurendamine

Eesmärgiks on seatud soolise lõhe vähendamine tööhõives ning naiste ja meeste 75% tööhõive saavutamine. Suurt rõhku pannakse töö- ja pereelu ühitamisele ning hoolduskoormuse ühtlasemale jagamisele meeste ja naiste vahel. Tuleb panustada Barcelona lastehoiu eesmärkide saavutamisse.  Naiste ettevõtluse soodustamine, soolise võrdõiguslikkuse edendamine teadustöös ja sisserännanud naiste integreerimine tööturule on majandusliku iseseisvuse saavutamise teised olulised komponendid.

Sooliste palga-, sissetuleku- ja pensionilõhede vähendamine, võideldes seeläbi naiste vaesusega

Eesmärgiks on sooliste palga-, sissetuleku- ja pensionilõhede vähendamine ja seeläbi ebavõrdsuse vähendamine rahalistele ressurssidele juurdepääsus kogu elutsükli jooksul. Selleks on vaja efektiivselt tegeleda võrdse töö eest võrdse palga maksmise seadusandluse rakendamisega. Samuti on vaja rakendada poliitikaid ja meetmeid takistuste vähendamiseks tööturule sisenemisel sisserännanud naistele ja üksikvanematele. Soolise pensionilõhe vältimiseks ja  vähendamaks vanemaealiste naiste  langemist vaesusriski, tuleb tegeleda soolise pensionilõhe põhjuste ja tagajärgedega.

Naiste ja meeste võrdse osalemise edendamine otsuste vastuvõtmisel

Eesmärgiks on saavutada börsiettevõtetes vähemalt 40%-line alaesindatud soo esindatus juhatuse liikmete ametikohtadel. See nõuab suurema soolise tasakaalu saavutamist ka teistel juhtivatel ametikohtadel nagu näiteks tegevdirektorid ja ka talendiotsingutes. Neid jõupingutusi peavad täiendama andmete kogumine ja teised meetmed takistamaks meeste üle esindatust teadusorganisatsioonide juhtivatel ametikohtadel  ja meetmed, mis aitavad edendada naiste ja meeste tasakaalustatud osalust poliitiliste otsuste vastuvõtmisel ja avalikus elus, sh spordis. Euroopa komisjon soovib siin näidata eeskuju ja on seadnud eesmärgiks saavutada 40%-line naiste osakaal tipp- ja keskastme juhtide hulgas 2019. aasta lõpuks.

Võitlus soopõhise vägivallaga ning ohvrite kaitsmine ja toetamine

Jätkuvalt on prioriteediks võitlemine soopõhise vägivallaga ja vägivalla ohvrite toetamine. Vajalik on kõigi osapoolte senisest enam panustamine andmete kättesaadavuse, kvaliteedi ja usaldusväärsuse suurendamisse, teadlikkuse tõstmisesse ja hoiakute muutmisse, tagada vägivalla ohvritele parem tugi ja õigusabi ning täielikult üle võtta ja rakendada El-i vastavad seadusaktid.

Soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste edendamine kogu maailmas.

Naiste ja tüdrukute õiguste kaitse ja soolise võrdõiguslikkuse edendamine on EL-i välissuhetes üks olulisi prioriteete. Soolise võrdõiguslikkuse saavutamine ning  naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamine on ka üks ÜRO ülemaailmse säästva arengu aastani 2030 eesmärkidest.

Lisaks otsestele soolise võrdõiguslikkuse edendamise meetmetele, edendatakse soolist võrdõiguslikkust läbi soolõime strateegia rakendamise, võttes soolist aspekti arvesse kõikide poliitikate, meetmete, programmide kavandamisel, rakendamisel, seires ja hindamisel). Kõikide meetmete ja tegevuste puhul hinnatakse nende mõju naiste ja meeste olukorrale ning püüeldakse selle poole, et naised ja mehed saaksid nendest meetmetest võrdväärselt kasu ja et sooline ebavõrdsus väheneks.

Strateegiline kohustus soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks aastatel 2016-2019