EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 14 kohaselt on diskrimineerimine keelatud üksnes seoses teiste konventsiooniga tagatud õiguste kasutamisel. Protokoll nr 12 muudab diskrimineerimiskeelu eraldiseisvaks kohustuseks.

Euroopa Nõukogu inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikkel 14 keelab diskrimineerimise soo, rassi, nahavärvuse, keele, usutunnistuse, poliitilise või muu veendumuse, rahvusliku või sotsiaalse päritolu, rahvusvähemusse kuuluvuse, varandusliku, sünni- või muu seisundi alusel.

Loe tervikteksti