EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Ajutiste erimeetmete eesmärk

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Ajutiste erimeetmete eesmärk

Erimeetmed ehk positiivsed meetmed on ajutise iseloomuga abinõud soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks. Nende eesmärk on aidata eemaldada barjääre (näiteks eelarvamused ja stereotüübid) ja diskrimineerivaid praktikaid, mis takistavad tegeliku soolise võrdsuse saavutamist ja tasandada ajalooliselt väljakujunenud soolist ebavõrdsust.  Erimeetmetega antakse eelis ebasoodsamas olukorras oleva soo esindajatele. Erimeetmed ei ole diskrimineerivad, sest nende eesmärk on kaasa aidata soolise võrdõiguslikkuse saavutamisele. Ühele või teisele soole suunatud erimeetmeid rakendatakse eelkõige spetsiifiliste soolise võrdõiguslikkuse edendamise  programmide raames.

Näiteks oli Soome valitsuse soolise võrdõiguslikkuse tegevuskavas seatud aastateks 2012–2015 eesmärgiks, et riigiettevõtete nõukogudes peab alaesindatud soo osakaal olema vähemalt 40%; Norra valitsuse soolise võrdõiguslikkuse 2014. aasta tegevuskava kohaselt oli lasteaedades meessoost kasvatajate osakaalu suurendamiseks lubatud tööle värbamisel eelistada meessoost kandidaate.

Erimeetmeid naiste või meeste olukorra parandamiseks võib rakendada nii riigi, kohaliku omavalitsuse kui ka organisatsiooni tasandil. Erimeetmed on ajutise iseloomuga meetmed ja seega tuleb enne nende rakendamist alati kindlaks määrata, mis põhjusel ja kui kauaks neid plaanitakse rakendada. Erimeetmeid võib rakendada ainult seni kuni soolise ebavõrdsuse olukord on likvideeritud. See tähendab, et tuleb seada eesmärk, mida soovitakse saavutada. Eesmärgi poole liikumist tuleb regulaarselt mõõta ja tulemustest avalikkusele teada anda.

Loe lisa Euroopa Komisjoni raportist:  Selanec, G., Senden, L. 2011. Positive Action Measures to Ensure Full Equality in Practice between Men and Women, including on Company Boards.