EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

EIGE soolise võrdõiguslikkuse indeks

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

EIGE soolise võrdõiguslikkuse indeks

Soolise võrdõiguslikkuse indeksi ja selle arvutamise metoodika on välja töötanud Euroopa Liidu Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (European Institute for Gender Equality, EIGE). Indeksi koostamise aluseks on võetud 2010. aasta andmed kõigi liikmesriikide kohta. Esitatud andmed võimaldavad hinnata, kui kaugel on riigid eraldivõetuna võrdsuse eesmärgi saavutamisest ning milline on sugude võrdsuse olukord Euroopa Liidus keskmiselt.

Soolise võrdõiguslikkuse indeks mõõdab sugude võrdsust kuues suuremas valdkonnas: töö, raha, teadmised, aeg, võim ja tervis. Igas valdkonnas vaadeldakse kaht alamvaldkonda ning kokku annab indeks teavet 27 soolist ebavõrdsust kajastava statistilise tunnuse kohta.

Sugude võrdsuse olukorda mõõdetakse skaalal ühest kuni 100-ni, kus 100 tähistab soolise võrdõiguslikkuse saavutamist.

Töö valdkond kirjeldab meeste ja naiste positsiooni tööturul, mõõtes erinevusi tööturul osalemises, tööelu kestuses, tegevusalade valikus, paindlikus tööajas, juurdepääsus tööalasele koolitusele ja töötervishoiu riskis.

Raha valdkond kirjeldab naiste ja meeste ebavõrdset rahalist ja majanduslikku olukorda, mõõtes erinevusi nii sissetulekutes kui ka vaesusriskis.

Teadmiste valdkond näitab soolõhesid kõrghariduse omandamisel, eriala valikus ja elukestvas õppes.

Aja valdkond näitab ebavõrdsust ajakasutuses, mõõtes naiste ja meeste erinevaid kohustusi laste eest hoolitsemisel ja kodutöödes. Samuti mõõdetakse seda, kui palju aega jääb meestele ja naistele sportimiseks ja kultuuri- ja meelelahutusüritustel osalemiseks ning mil määral tehakse vabatahtlikku tööd.

Võimu valdkond kirjeldab meeste ja naiste ebavõrdset esindatust poliitilistel ja majanduslikel võimupositsioonidel, mõõtes soolist lõhe valitsuses, parlamendis, kohaliku võimu juures, äriühingute nõukogudes ja juhatustes ning keskpanga otsustuskogudes.

Tervise valdkond näitab naiste ja meeste ebavõrdsust tervislikus seisundis ja arstiabi kättesaadavuses, mõõtes soolõhesid hinnangutes tervisele, oodatavas keskmises elueas, tervelt elada jäänud aastates, perearsti ja hambaarsti juurde pääsemises.

Soolise võrdõiguslikkuse indeksiga saab tutvuda EIGE kodulehel.