EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Soolise võrdõiguslikkuse olukord Eestis ja Euroopa Liidus

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Soolise võrdõiguslikkuse olukord Eestis ja Euroopa Liidus

Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituudi (EIGE) poolt väljatöötatud soolise võrdõiguslikkuse indeks on tööriist, mille abil mõõta, kui lähedal ollakse Euroopa Liidus soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas püstitatud eesmärkide saavutamisele. Igal aastal hinnatakse ELi liikmesriike ja ELi tervikuna, et selgitada välja nende areng soolise võrdõiguslikkuse saavutamisel. Indeksis kasutatakse 100-punktilist skaalat, kus 1 tähistab täielikku ebavõrdsust ja 100 täielikku võrdõiguslikkust.
Punktisummad põhinevad soolistel erinevustel ja saavutuste tasemete erinevusel kuues põhivaldkonnas: töö, raha, teadmised, aeg, võim ja tervis.

Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse indeksi üldskoor 2020. aastal oli 67,9, mis tähendab, et sama tempoga jätkates oleme 60 aasta kaugusel soolisest võrdsusest. Kõige lähemal soolisele võrdõiguslikkusele on jätkuvalt Rootsi (83,8 punkti) ja Taani (77,4 punkti), samas kui Kreekas (52,2 punkti) ja Ungaris (53 punkti) valitseb suurim ebavõrdsus naiste ja meeste vahel.

Eesti näitajad olid parimad tervise (81,6 punkti) ja ajakasutuse (74,7 punkti) osas. Igapäevase majapidamise korrashoiu jagamises on endiselt suur lõhe – 76% naisi ja 47% mehi kulutab igapäevaselt aega söögitegemisele ja teistele kodutöödele.

Kõige vähem võrdõiguslikkust on Eestis võimu valdkonnas, mis on vaatamata madalale üldskoorile (36,1 punkti) üks neist valdkondadest, kus on toimunud märgatavad arengud. Võrreldes 2010. aastaga on Eesti tulemus siin kasvanud 14,2 punkti võrra. Madala punktiskoori taga on naiste tagasihoidlik esindatus otsustuspositsioonidel poliitikas ja majanduses, aga ka sotsiaalse võimu organites.

Lisaks punktisummade ülevaatele käsitletaks 2020. aasta soolise võrdõiguslikkuse indeksis teemafookusena digitaliseerimist  – mõõdeti riikide digioskusi, segregatsiooni hariduses ja tööturul ja töötamist IKT-s. Eestis on silmatorkav naiste väike osakaal IKT valdkonna lõpetajate (30%) ja spetsialistide (23%) ning tehnoloogia valdkonna teadlaste ja inseneride (23%) seas.

Soolise võrdõiguslikkuse indeksiga saab tutvuda EIGE kodulehel.