EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Eesti võrdse kohtlemise edendamise eesmärgid

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Eesti võrdse kohtlemise edendamise eesmärgid

Heaolu arengukava koondab tööpoliitika, sotsiaalkaitsepoliitika ning soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise poliitika strateegilised eesmärgid aastateks 2016–2023, andes tervikvaate nimetatud poliitikavaldkondade peamistest eesmärkidest, tegevussuundadest ja probleemidest.

Arengukavas keskendutakse heaolu saavutamiseks tööhõive ja tööelu kvaliteedi, toimetuleku ja sotsiaalkaitsega ning soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise edendamisega seotud ülesannete lahendamisele.

Võrdne kohtlemine lähtub inimestevahelise võrdsuse ideest ja diskrimineerimise keelust kui sotsiaalriigi kesksest põhimõttest, millega tuleb arvestada nii õiguste andmisel kui nende rakendamisel ning võrdsete võimaluste loomisel. Võrdse kohtlemise põhimõte tähendab inimeste vajadustega arvestamist, mitte kõigi inimeste ühetaolist kohtlemist.

Alaeesmärgi „Inimeste võimalused iseseisvalt toime tulla, kogukonnas elada ning ühiskonnaelus osaleda on tänu efektiivsele õiguskaitsele ja kvaliteetsele kõrvalabile paranenud“ raames keskendutakse sotsiaalteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamisele, inimesi ühiskonnaellu kaasavate toetavate teenuste arendamisele ja põhiõiguste kaitsele.

Väljakutsed, mille lahendamisele keskendutakse on:

  • negatiivsetel eelarvamustel ja stereotüüpidel põhinevad hoiakud ja praktika vähemusgruppidesse kuuluvate inimeste suhtes;
  • võrdse kohtlemisega seotud õiguste kaitse ei ole piisav ega tõhus;
  • vähemuste eneseesindamise võimalused on piiratud;
  • institutsioonide vähene teadlikkus võrdse kohtlemise põhimõtetest ning asjakohaste andmete ja informatsiooni puudumine;
  • ligipääs füüsilisele keskkonnale, teenustele ja infole pole kõigile tagatud.

Rakendatavate meetmete raames tegeletakse võrdse kohtlemisega seotud õiguste kaitse tõhustamisega, teadlikkuse tõstmisega võrdse kohtlemise põhimõttest, et vähendada diskrimineerivaid praktikaid, ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamisega, ligipääsetavuse parandamisega, universaalse disaini põhimõtete rakendamisega ning eestkoste ja huvikaitse süsteemide tugevdamisega.

Teavitustegevuste kaudu suurendatakse teadlikkust inimõigustest, võrdse kohtlemise põhimõttest, ebavõrdse kohtlemise tagajärgedest ning ligipääsetavuse vajalikkusest.

Suurendatakse poliitikakujundajate kompetentsi võrdse kohtlemise põhimõtetega arvestamiseks poliitikakujundamises ja tegeletakse valdkondlike andmekogumise- ja analüüsitegevustega.

Diskrimineerimise kaitse laiendamiseks muudetakse võrdse kohtlemise seaduse kohaldamisala  eesmärgiga tagada diskrimineerimise kaitse rahvuse (etnilise kuuluvuse), rassi, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse alusel ühesuguselt.

Tegeletakse ÜRO puuetega inimeste õiguste kaitse konventsiooni põhimõtete rakendamisega ning konventsiooni järelevalvemehhanismi loomisega.

Parandatakse ligipääsetavust eelkõige ligipääsetavusnõuete täpsema reguleerimisega õigusaktides ning parema järelevalvega nõuete täitmise üle. Suurendatakse üldist teadlikkust universaalse disaini põhimõtete kasutamise võimalustest, näiteks tehakse ideekonkursse ja korraldatakse ligipääsetavuse aasta. Erivajadustega inimeste igapäevatoimingutega toimetulekut koduses keskkonnas toetatakse nende eluaseme füüsilise kohandamisega.