EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Diskrimineerimine puude alusel

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Diskrimineerimine puude alusel

Diskrimineerimine puude alusel on puude tõttu, mis tahes vahetegemine, välistamine või piiramine. See tähendab, et puude tõttu koheldakse ühte isikut või isikute gruppi teisest halvemini (otsene diskrimineerimine). See hõlmab kõiki diskrimineerimise vorme, kaasa arvatud mõistlikest abinõudest keeldumine. Võrrelda saab seda, kuidas koheldakse samas olukorras (nt projekti tegevustest teavitamisel, tegevustes osalemisel jms) puudega ja puudeta isikut või isikuid. Diskrimineerimine tuleneb enamasti madalast teadlikkusest, negatiivsetest eelarvamustest ja stereotüüpsest suhtumisest puudega isiku või isikute grupi suhtes. Näiteks on levinud väärarusaam, et liikumispuudega inimestel on ka vaimupuue jms.

Diskrimineerimiseks loetakse ka seda, kui näiliselt neutraalne säte, kriteerium või tava seab isikud nende puude tõttu teistega võrreldes ebasoodsamasse olukorda (kaudne diskrimineerimine). Kaudset diskrimineerimist saab tuvastada statistilise tõendusmaterjaliga. Näiteks analüüsida, milline on puudega inimeste osakaal hariduse eri tasanditel, sh tuleks eraldi vaadelda ka eri soost, rahvuses ja vanuses puudega inimeste gruppe.