EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Soolõime teemaleht. Sooline võrdõiguslikkus ja jätkusuutlik areng.

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Soolõime teemaleht. Sooline võrdõiguslikkus ja jätkusuutlik areng.

Teemalehe eesmärk on avada soolise võrdõiguslikkuse ja jätkusuutliku arengu seosed ning toetada soolise võrdõiguslikkuse seaduses kehtestatud normide täitmist, mis nõuavad kõigi poliitiliste otsuste ja meetmete puhul lähtumist nii looduskeskkonna säästmise/aruka kasutamise kui ka soolise võrdõiguslikkuse eesmärkidest.

Teemaleht annab ülevaade arengut mõõtvatest indeksitest ja indikaatoritest, teemakohastest publikatsioonidest ning naiste ja meeste võimaluste võrdsustamisele suunatud poliitikatest säästva arengu tagamisel. Tuuakse näiteid uuringutest, milles on analüüsitud naiste ja meeste soorollidest tulenevaid erinevusi väärtustes, hoiakutes ja käitumises seoses looduskeskkonna, tarbimisharjumuste, keskkonnateadlikkusega.

Lisatud failid