Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Võrdse kohtlemise tagamine hariduses

Võrdse kohtlemise seaduse kohaselt peavad kõik haridus- ja teadusasutused ning koolitusi korraldavad asutused ja isikud õppesisu määramisel ja õppetöö korralduses silmas pidama võrdse kohtlemise edendamise põhimõtet.

Haridus- ja teadusasutused peavad täitma kõiki tööandjatele kehtestatud kohustusi ja tagama vähemusrühmadesse kuuluvatele isikute võrdse kohtlemise kutsenõustamisel, hariduse omandamisel, eri- ja kutsealasel täiendamisel ja ümberõppel, aga ka muudes õppetöö korraldusega seotud küsimustes.

Riiklikes õppekavades oluliseks peetud väärtused tulenevad „Eesti Vabariigi põhiseaduses”, ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis, lapse õiguste konventsioonis ning Euroopa Liidu alusdokumentides nimetatud eetilistest põhimõtetest. Alusväärtustena tähtsustatakse üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu) ja ühiskondlikke väärtusi (vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, patriotism, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus).

Eesmärgiks on, et õpetatavate ainete sisud aitaksid avada inimõiguste olemust ja tähendust, suurendaksid erinevate kultuuride mõistmist ja arendaksid sallivust. Juba varases eas peaksid lapsed õppima sõbrustama ka erinevatest rahvus- või usuvähemusrühmadest pärit õpilastega ja puuetega lastega. Puuetega laste jaoks tuleb luua juurdepääsetavad õppekohad ning vajadusel tagada individuaalne tugi.

Võrdset kohtlemist ei ole võimalik tagada kõigi õpilaste ühesuguse kohtlemisega vaid tuleb luua keskkond, kus tunnistatakse demokraatlikke väärtusi ja inimese õigust olla erinev.

Haridus- ja teadusasutused saavad lisaks panustada võrdse kohtlemise edendamisse läbi uurimis- ja teadustöö uurides ja selgitades välja ebasoodsamas olukorras olevate vähemusrühmade probleeme ja vajadusi ning tutvustades oma uuringute tulemusi laiemale avalikkusele.

Rohkem infot erivajadusega õpilastele võrdsete võimaluste loomisest leiad Haridus-ja Noorteameti ja Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt.