Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Tööandja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendajana ja edendajana

Üksikisiku õiguste kaitse peab käima käsikäes diskrimineerimise vältimise ja võrdsete võimaluste aktiivse edendamisega. Diskrimineerimise keelule lisaks näeb võrdse kohtlemise seadus ette kohustuse edendada võrdset kohtlemist. See tähendab, et seadus kohustab näiteks riigiasutusi, tööandjaid, teenuste ja kaupade pakkujad ning haridus- ja teadusasutusi astuma samme, et ennetada diskrimineerimist ning tagada oma tegevusalal võrdne kohtlemine.

Võrdse kohtlemise edendamine peab olema üks osa organisatsiooni ja personali juhtimisest, mida viiakse ellu andmete kogumisel ja töötlemisel, toodete ja teenuste arendamisel, suhtekorralduses, värbamisel ja töötajate koolitamisel ning organisatsiooni kultuuri kujundamisel.

Tööandjate kohustus on vältida ebavõrdset kohtlemist töötajate värbamisel, analüüsida ja kohandada töökeskkonda ja -tingimusi selliselt, et see ei asetaks vähemusgruppe ebasoodsamasse olukorda. Eesmärgiks on muuta kogu organisatsioonikliima erinevusi sallivaks. Tööandjate ülesandeks on ka teavitada oma töötajaid töötaja õigustest ja tööandja kohustusest. Teavitamisel tuleb valida selline teavitusviis, et see jõuaks kõigi töötajateni. Näiteks tuleks arvestada töötajate keeleoskusega, puudest tulenevate erivajadustega teabele juurdepääsul jms.

Tööandjatel lasub ka kohustus kaitsta oma töötajaid diskrimineerimise eest, mis võib toimuda kaastöötajate või ka klientide või muude kolmandate isikute poolt. Sellisteks tööandja poolt rakendatavateks meetmeteks võivad olla näiteks käitumisjuhised töötajatele, sisekorraeeskirjades  diskrimineerimise keelamise normid või reeglid diskrimineerimisjuhtumite lahendamiseks, sh karistused jms.

Sellest, kuidas tagada tööelus töötajate võrdne kohtlemine loe lähemalt käsiraamatust:

“Hea tööandja teejuht”