Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Soovitused tööandjale, kuidas tagada erivajadustega inimestele võrdsed võimalused tööle kandideerimiseks ja töötamiseks

Alljärgnevaid soovitusi peaksid silmas pidama nii avaliku kui ka erasektori tööandjad, et tagada puuetega inimestele reaalne võ̃imalus kandideerida tööle, osutuda valituks, töötada ning saada koolitust.

1. Koostada tegevuskavad puuetega inimeste tööle võtmiseks

Tööandjad peaksid koostama tegevuskava, et värvata senisest enam puuetega töötajaid. Tegevuskava peaks panema paika eesmärgid ning nende saavutamise vahendid, sh mida on vaja värbamise ja puuetega inimeste töötamise võimaldamiseks teha töökeskkonda puutuvalt, millist koolitust on vaja personalitöötajatel jms.
Tööandjatel peaksid olema kindlaks määratud tähtajad, mille jooksul tagatakse puuetega inimestele tööruumides takistusteta juurdepääs, st ligipääs ilma kõrvalise abita. Sealjuures tuleks arvestada, et ligipääs ei tähenda vaid liikumispuudega inimeste juurdepääsu, vaid kohandusi tuleb teha hoonete kasutatavaks muutmiseks ka muude puudeliikidega inimestele (nt häälhoiatusega liftid pimedatele jms).
Puuetega inimeste värbamise soodustamiseks võiks kaaluda erivajadustega isikutele loodud töökohti või praktikakohti noortele puuetega inimestele, et parandada nende võimalusi saada pärast praktikat tasustatud tööd.

2. Lisada töökuulutustesse viide, et kandideerima on oodatud ka puudega inimesed

Töökuulutuses sisalduv märge, et kandideerima on oodatud ka puuetega inimesed, saadab erivajadusega inimesele signaali, et tööandja on taganud töökeskkonnas tingimused, mis võimaldavad tal seal töötada.
Puuetega inimestele ei ole tagatud võrdne kohtlemine ega võrdsed võimalused, kui tööandja ei ole valmis tegema kohandusi töökeskkonnas ega muutma töökultuuri selliselt, et ka erivajadusega inimeste töötamine on kollektiivis võimalik. Puuetega inimeste näol on tegemist eriti haavatava elanikkonnagruppiga, kelle osalemist tööturul tuleb toetada.
Vastav kinnitus töökuulutuses julgustaks puudega inimesi rohkem kandideerima ning näitaks, et tulevane tööandja on vajaduse korral valmis tegema töökeskkonnas muudatusi ka puudega töötaja tarvis. Samuti kinnitaks see kandideerijale, et teda ei jäeta töökoha kohandamise kulude hirmus värbamata.
Kõnealune märge ühest küljest leevendaks kandideerijate hirme ning teisest küljest looks tööandjale võimaluse valida suurema hulga kandidaatide seast.
Mida rohkem värbab tööandja puudega inimesi, seda enam tõuseb tema teadlikkus puuetega töötajate erivajadustest ning võimalustest kollektiivis töötada ning seda enam oskab tööandja arvestada puuetega inimeste vajadusi ning kohelda kõiki töötajaid võrdselt.

3. Tagada puuetega inimestele takistusteta juurdepääs hoonele ja liikumine hoone sees

Tööandjad peavad tagama takistusteta juurdepääsu hoonele, kus asuvad tööruumid, ning puudega inimene peab saama hoones liikuda ka ilma kõrvalise abita. Juurdepääs hoonele ning ligipääs töö- või koosolekuruumidele peab olema tagatud selliselt, et inimene saaks sõltumata puudest ning kõrvalise isiku abita iseseisvalt ja ilma suuremate takistusteta liikuda ning kasutada tööks vajalikke ruume ja sisseseadet. Juurdepääsu tagamine kõigile ka enne seda, kui tööle on võetud ükski liikumispuudega inimene, on oluline, sest hoone ligipääsmatus võib viia selleni, et puudega inimene loobub kandideerimisest ainuüksi seetõttu, et juurdepääs töökohale ei ole tagatud.
Lisaks liikumispuudega inimeste juurdepääsule tuleb tagada ka vaegnägijate turvalisus (nt paigaldades trepiastmete alguse ja lõpu tähistamiseks värvilised turvaelemendid vms).
Iga avaliku sektori tööandja peaks leidma lahenduse ligipääsu tagamise küsimusele ning tegema võimalikule uuele töötajale kättesaadavaks informatsiooni (näiteks organisatsiooni kodulehel) ligipääsuvõimalustest konkreetsele hoonele või liikumisvõimalustest konkreetses hoones.

4. Avaliku sektori asutuste veebilehed peavad olema hõlpsalt kasutatavad ka puuetega inimeste poolt

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehed peavad olema kättesaadavad kõigile. Juurdepääsetavuse parandamiseks on välja antud WCAG 2.0 soovitused, mis aitavad muuta veebi sisu juurdepääsetavaks erivajadustega inimestele. Nende hulgas võib olla nägemispuude, kuulmispuude, õpiraskuste, intellektipuude, liikumispuude, kõnepuude ja nimetatud puuete kombinatsioonidega inimesi. WCAG 2.0 suuniste täitmine muudab üldjuhul ka kodulehe sisu kasutajasõbralikumaks ehk kasutatavamaks rohkemate inimeste poolt.10

5. Tagada puudega töötajatele paindlikud töövormid, sh võimaldada osalist tööaega

Töökorraldus peaks olema selline, et võimalusel ja vastavalt töö iseloomule saab töötajatele lubada töö tegemist paindlikult, sh paindliku tööajaga, osalise kaugtöö vormis vms.
Osaline tööaeg võimaldab asuda tööle ka inimestel, kellele ei ole täistööajaga töötamine jõukohane. Samuti aitaks paindlike töövormide laialdasem kasutamine kaasa puuetega inimeste senisest suuremale rakendamisele tööelus.

6. Töökeskkond tuleks kujundada lähtuvalt universaaldisaini põhimõtetest

Universaaldisain lähtub põhimõttest, et toodet saavad kasutada paljude erinevate vajaduste ja võimetega inimesed. Kui töökeskkond on kujundatud universaaldisaini põhimõtetest lähtuvalt, tagab see inimese pääsemise töökohale ilma kõrvalise abita, samuti võimaldab see töökeskkonnas olevaid seadmeid ja sisseseadet iseseisvalt kasutada.Töökeskkonna kujundamisel peaks olema eesmärgiks luua ruum, mis on mugavalt ja hõlpsalt kasutatav võimalikult paljude erinevate ühiskonnaliikmete poolt.