Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Strateegia "Eesti 2035" ja võrdne kohtlemine

„Eesti 2035” on pikaajaline arengustrateegia, mis suunab Eesti otsuseid kõigis peamistes poliitikavaldkondades ja on aluseks eurotoetuste planeerimisele ja riigieelarve koostamisele. Samuti lähtuvad strateegiast "Eesti 2035" valdkonna arengukavad.

Strateegias „Eesti 2035“ seatakse viis pikaajalist strateegilist sihti, mis lähtuvad aluspõhimõtetest. Sihtideni jõudmiseks on vaja arvestada Eesti arenguvajaduste, üleilmsete suundumuste, Euroopa Liidu poliitikaraamistiku ning üleilmsete säästva arengu eesmärkidega.

Üheks oluliseks aluspõhimõtteks, millega strateegia „Eesti 2035“ sihtide poole liikumisel on vaja arvestada, on võrdsete võimaluste edendamine„Kõigil peab olema võrdne võimalus eneseteostuseks ja ühiskonnaelus osalemiseks, sõltumata individuaalsetest eripäradest ja vajadustest, kuuluvusest erinevatesse sotsiaalsetesse rühmadesse, sotsiaal- majanduslikust võimekusest ja elukohast.“

Olulisemate väljakutsetena erinevatele sotsiaalsetele rühmadele võrdsete võimaluste tagamises on strateegias nimetatud:

 • üle 65aastaste inimeste kõrget suhtelise vaesuse määra (2018. aastal 43,1%), mis on Eestis Euroopa Liidu kõrgeim;
 • vanuselist ebavõrdsust: 50aastased ja vanemad inimesed teenivad keskmiselt viiendiku võrra vähem kui nooremad;
 • elukeskkonna ligipääsetavuse tagamist erivajadusega inimestele;
 • rahvuselist lõhet naiste tööhõives;
 • rahvuselist lõhet elukestvas õppes osalemises;
 • vanemaealiste väheseid digioskusi jms.

Vajalike muutustena nähakse ette:

 • eesti keele õppimise võimaluste tagamist;
 • erialase hariduseta ja mitteaktiivsete inimeste (sh vanemaealised, noored, kes ei õpi, ei osale koolitusel ega tööta, hoolduskoormusega inimesed) tõhusamat toetamist tööturule naasmiseks kui ka vanemaealiste tööturult lahkumise ennetamiseks;
 • kaasava hariduse edendamist, haridus-, sotsiaal-, tervishoiu-, kultuuri- ja tööturuvaldkonna tugiteenuste omavahelist lõimimist;
 • vanemaealiste inimeste ühiskondliku aktiivsuse ja väärika vananemise toetamist;
 • tõenduspõhiste ennetus- ja sotsiaalprogrammide väljatöötamist, mis aitavad ära hoida ja vähendada koolikiusamist, töökohal ja muudes kooslustes kiusamist või ahistamist, lähisuhte- ja seksuaalvägivalda, samuti vähendada riskikäitumist, suurendada teadlikkust ning hoida ära äärmuslikku käitumist ja radikaliseerumist;
 • ajutise töövõimekaoga inimeste tööturul püsimist toetava süsteemi välja töötamist, et ennetada püsiva töövõimekao tekkimist;
 • tööturu osaliste teadlikkuse suurendamist erinevatest ohuteguritest (sh vaimse tervise ohutegurid, töökiusamine, ahistamine);
 • erivajadusega inimeste heaolu parandamiseks koordineeritud ja omavahel seostatud tervise-, töö- ja sotsiaalkaitse ning kultuurisektori teenuste pakkumist (nt abivahendite pakkumine, rehabilitatsiooni- ja tugiteenused, infoteenused, ligipääs kultuuri- ja spordisündmustele);
 • ligipääsetavuse tagamist kõikidele inimestele elukaare vältel;
 • kasutajakogemuse maksimaalselt lihtsaks ja inimest toetavaks muutmist (sh pakkudes kasutajatuge eesti keeles ja vajaduse korral teistes enamlevinud keeltes), et tagada füüsilises ja/või digiruumis avalike teenuste kättesaadavus, ligipääsetavus ja kvaliteetsus igale inimesele, olenemata tema elukohast, vanusest, erivajadusest või muust tunnusest.

„Eesti 2035“ tegevuskava koondab riigi pikaajalises arengustrateegias "Eesti 2035" kirjeldatud aluspõhimõtete hoidmiseks, strateegiliste sihtide saavutamiseks ja arenguvajadustele vastamiseks vajalikud muudatused eri valdkondades.

Võrdsete võimaluste edendamiseks on seatud järgmised eesmärgid ja kavandatud järgmisi meetmeid:

Oskused ja tööturg

Eesmärk B. Viime inimeste teadmised, oskused ja hoiakud kooskõlla tööturu vajaduste ning majanduse struktuurimuutustega

Eesmärgi saavutamiseks kavandatakse meetmeid erinevate sihtrühmade (noored, kes ei tööta, ei osale koolitusel ega õpi, vanemaealised, hoolduskoormusega inimesed) haridussüsteemi ja tööturule naasmise toetamiseks ning inimeste konkurentsivõime parandamiseks.

Eesmärk F. Suurendame ühiskondlikku sidusust ja võrdseid võimalusi hariduses ning tööturul

Eesmärgi saavutamiseks kavandatakse meetmeid:

 • erineva keele- ja kultuuritaustaga inimestele lõimumis- ja kohanemisteenuste nüüdisajastamiseks ja uuenduslike tööturuteenuste pakkumiseks;
 • ühiskondlike hoiakute kujundamiseks ning kultuuriliste ja sotsiaalsete pingete ennetamiseks ja maandamiseks;
 • eesti keelest erineva keele- ja kultuuritaustaga inimeste õppekorralduse nüüdisajastamiseks alushariduses, üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes ja mitteformaalses õppes;
 • haridussüsteemi ligipääsetavuse suurendamiseks.

Rahva kestlikkus, tervis ja sotsiaalkaitse

Eesmärk A. Kujundame tervikliku rahvastiku- ja perepoliitika kestliku rahvastiku ja heaolu tagamiseks

Eesmärgi saavutamiseks kavandatakse meetmeid ühiskondlike hoiakute soodustamiseks põlvkondade vahelist sidusust väärtustavaks ning vanemaealiste inimeste ühiskondliku aktiivsuse ja väärika vananemise toetamiseks.

Eesmärk C. Toetame vaimset tervist ning vähendame vaimset ja füüsilist vägivalda

Eesmärgi saavutamiseks kavandatakse meetmeid:

 • psüühikahäiretega inimeste õiguste kaitse edendamiseks;
 • vaimse tervise teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamiseks elukaare ulatuses.

Eesmärk H. Parandame erivajadusega inimeste heaolu ja ühiskondlikku aktiivsust ning tõhustame pikaajalise hoolduse süsteemi

Eesmärgi saavutamiseks kavandatakse meetmeid:

 • hooldusteenuste (rõhuasetusega kodus/kogukonnas hooldamisele) arendamiseks (sh taristuinvesteeringud, tehnoloogia ja innovaatiliste lahenduste kasutamise suurendamine);
 • erivajadusega inimeste ühiskondliku aktiivsuse toetamiseks.

Majandus ja kliima

Eesmärk C. Kujundame paindliku ja turvalise majanduskeskkonna, mis soodustab uuendusmeelset ja vastutustundlikku ettevõtlust ning ausat konkurentsi

Eesmärgi saavutamiseks kavandatakse meetmeid vastutustundliku ettevõtluse soodustamiseks, sh sotsiaalse ettevõtluse ja vabaühenduste omatulu teenimise soodustamiseks.

Ruum ja liikuvus

Eesmärk A. Tagame elujõulise kultuuriruumi

Eesmärgi saavutamiseks kavandatakse meetmeid:

 • erineva keele- ja kultuuritaustaga inimeste koostegemist toetava ja suurendava kultuuri loomiseks ja kogemise süsteemi kujundamiseks;
 • Eesti kultuuri kättesaadavuse suurendamiseks füüsilises ja e-keskkondades eri sihtrühmadele (sh rahvuskaaslased, eesti keelest erineva erineva keele- ja kultuuritaustaga inimesed, erivajadustega inimesed).

Eesmärk B. Planeerime ja uuendame ruumi ja teenuseid terviklikult ja kvaliteetselt ning ühiskonna vajaduste, rahvastiku muutuste, tervise, turvalisuse, elurikkuse ja keskkonnahoiuga arvestavalt

Eesmärgi saavutamiseks kavandatakse meetmeid:

 • kvaliteetse ja ligipääsetava eluaseme kättesaadavuse parandamiseks;
 • kaasava disaini ja ligipääsetavuse tagamiseks;
 • avaliku ruumi planeerimisel ohutut ja turvalist käitumist soodustavate, riskikäitumist pärssivate, ruumilist segregatsiooni vältivate ja ligipääsetavust tagavate meetmete rakendamiseks ja turvalise ruumi loomise põhimõtete juurutamiseks.

Eesmärk C. Pakume vajaduspõhist, kõiki transpordiliike hõlmavat ning koostoimivat transporditeenust

Eesmärgi saavutamiseks kavandatakse meetmeid efektiivse, ligipääsetava ja jätkusuutlikult majandatud ühistranspordi ja jagatud liikumisviiside konkurentsivõime kasvatamiseks koostöös KOVidega (sh paindliku ja kasutajasõbraliku nõudetranspordi ja sotsiaaltranspordi arendamine).

Riigivalitsemine

Eesmärk A. Suurendame valitsemise ühtsust ja tagame sujuva riigi toimimise

Eesmärgi saavutamiseks kavandatakse meetmeid:

 • strateegilise planeerimise (riigi, KOVide ja regionaalsel tasandil) ja riigieelarve korrastamiseks, sh kesksete teemade (nt säästev areng, kultuur ja keel, regionaalareng, kliimaeesmärgid, sooline võrdõiguslikkus ja võrdsed võimalused) tervikliku käsitluse tagamiseks ning ruumilise arengu koordineeritumaks kavandamiseks;
 • Eesti inimeste, kogukondade ja kodanikuühenduste võimestamiseks ning valitsemises osalemise toetamiseks poliitikakujundamisel ja teenuste pakkumisel.

Eesmärk B. Parandame riigi ja KOVi teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust ning vaatame üle vastutuse jaotumise

Eesmärgi saavutamiseks kavandatakse meetmeid:

 • integreeritud, kasutajale kohandatud ja ligipääsetavate teenuste pakkumiseks;
 • võrdsete võimaluste tagamiseks e-teenuste ja muude digitaallahenduste kaudu.

„Eesti 2035“ aluspõhimõtete hoidmist, strateegiliste sihtide saavutamist ja vajalike muutuste elluviimist jälgitakse omavahel seostatavate mõõdikutega. Strateegiat viiakse ellu valdkonna arengukavade ja programmide kaudu ja need mõõdikud kajastuvad ka neis.

Kus vähegi võimalik, esitatakse andmed ka vanuse, soo, rahvuse, haridustaseme ning piirkonna kaupa. Mõõdikute korral, mille puhul on näha olulisi ealisi, soolisi, rahvuslikke, hariduslikke või piirkondlikke erinevusi, seatakse valdkonna arengukavades ja programmides võimalusel eesmärgiks nende erisuste vähendamine.

Strateegia „Eesti 2035“ üldosa ja tegevuskava terviktekstid