Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Euroopa Liidu puuetega inimeste õiguste strateegia aastateks 2021–2030

Strateegia „Võrdõiguslikkuse Liit. Puuetega inimeste õiguste strateegia aastateks 2021–2030“ eesmärk on tagada, et kõik Euroopa puuetega inimesed, olenemata nende soost, rassilisest või etnilisest päritolust, usutunnistusest või veendumustest, vanusest või seksuaalsest sättumusest, saaksid:

  • kasutada oma inimõigusi;
  • osa võrdsetest võimalustest ning võrdsest juurdepääsust ühiskonnas ja majanduses osalemisele;
  • ise otsustada, kus, kuidas ja kellega nad elavad;
  • liikuda ELis vabalt, sõltumata toetusvajadustest;
  • elada diskrimineerimiseta.

Strateegias võetakse arvesse seda, et puudeid on väga erinevaid ja need tulenevad pikaajaliste füüsiliste, vaimsete, intellektuaalsete või meeleliste kahjustuste (mis on sageli nähtamatud) ja keskkonnatõkete vastastikusest mõjust, aga ka asjaolu, et puuete esinemise sagedus kasvab koos vanusega, kuna peaaegu pooltel üle 65-aastastel inimestel on nende sõnul mingi puue. Strateegias arendatakse edasi läbipõimunud puuete küsimust, käsitledes selliseid takistusi, millega puutuvad kokku inimesed, kellel on mitme (soolise, rassilise, etnilise, seksuaalse, usulise) identiteedi kombinatsioon, või raskes sotsiaal-majanduslikus või muus kaitsetus olukorras olevad puuetega inimesed. Puuetega inimeste hulgas vajavad erilist tähelepanu naised, lapsed, eakad, kodutud, pagulased, rändajad, romad ja muud etnilised vähemused.

Strateegia ja puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamist liikmesriikides toetab Euroopa Liit rahaliste vahenditega mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) ning taasterahastu „NextGenerationEU“ raames. EL rahaliste vahenditega toetatakse deinstitutsionaliseerimist, puuetega inimeste sotsiaal-majanduslikku integreerimist, teenuste kättesaadavust, kaasavat haridust ja tervishoidu, kultuuripärandi kaasavamaks muutmist ja ligipääsetavuse tagamist.

Ühissätete määruses, millega nähakse ette reeglistik ühtekuuluvuspoliitika fondide kasutamiseks, on üheks rakendamistingimuseks riikliku raamistiku olemasolu, millega tagatakse puuetega inimeste õiguste konventsiooni (PIK) täitmine. Samuti näeb ühissätete määrus ette, et liikmesriikide rakenduskavade ettevalmistamisel ja rakendamisel tuleb tagada puuetega inimeste ligipääsetavus.

Komisjon aitab liikmesriikidel kasutada ELi rahalisi vahendeid vastavalt puuetega inimeste õiguste konventsioonile ja ligipääsetavuse põhimõtetele, tagades et ELi rahalistest vahenditest ei toetata meetmeid, mis suurendavad segregatsiooni või tõrjutust. Muuhulgas kutsub Komisjon liikmesriike üles tagama ELi rahaliste vahendite kavandamisel ja rakendamisel partnerluse piirkondlike ja kohalike ametiasutuste, puuetega inimeste esindusorganisatsioonide, kodanikuühiskonna, põhiõigustega tegelevate asutuste ja muude sidusrühmadega.

Võrdõiguslikkuse Liit. Euroopa Liidu puuetega inimeste õiguste strateegia aastateks 2021–2030 terviktekst.