Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Euroopa Liidu LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegia aastateks 2020–2025

Strateegia „Võrdõiguslikkuse liit: LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025“ eesmärk on teha LGBTIQ-inimeste hääl paremini kuuldavaks ning tuua kokku liikmesriigid ja kõigil tasanditel tegutsejad, et teha ühiseid jõupingutusi tõhusaks võitluseks LGBTIQ-vastase diskrimineerimisega.

Strateegia koosneb sihipärastest meetmetest, mis on jaotatud nelja sambasse eesmärgiga:

  1. võidelda LGBTIQ-inimeste diskrimineerimise vastu;
  2. tagada LGBTIQ-inimeste turvalisus;
  3. kujundada LGBTIQ-inimesi kaasavat ühiskonda ja
  4. seista LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse eest kogu maailmas.

Lisaks nendele sihipärastele meetmetele pööratakse suuremat tähelepanu ka LGBTIQ inimeste konkreetsetele probleemidele võrdõiguslikkuse lõimimisel kõikide ELi poliitikavaldkondade, õigusaktide ja rahastamisprogrammide kaudu.

Strateegias käsitletakse ka COVID-19 kriisi valguses ilmnenud ebavõrdsust, mis on ebaproportsionaalselt mõjutanud haavatavaid LGBTIQ-inimesi. Selle töö osana julgustab komisjon liikmesriike täiel määral ära kasutama ELi taasterahastu „NextGenerationEU“ pakutavaid võimalusi, et leevendada kriisi ebaproportsionaalset mõju ja edendada LGBTIQ inimeste võrdõiguslikkust.

Strateegias rõhutatakse ELi rahastuse olulisust ELi poliitika rakendamise toetamisel liikmesriikides. Liikmesriikide hallatavad ELi vahendid peavad tooma kasu kõigile ELi kodanikele ilma igasuguse diskrimineerimiseta soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel. Komisjon ja liikmesriigid peavad range järelevalve abil tagama, et ELi rahalised vahendid toetavad võrdõiguslikkust ning et kõik ELi rahastatavad projektid on kooskõlas ELi õigusega, sealhulgas aluslepingute ja põhiõiguste hartaga. Kui projektide elluviimisel rikutakse ELi diskrimineerimisvastaseid õigusnorme, võidakse rahastamine peatada või tühistada. Ühissätete määrusega kehtestatud eeskirjad programmitöö perioodiks 2021– 2027, sisaldavad muuhulgas põhiõiguste hartaga seotud rakendamistingimust.

Loe tervikteksti