Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Eesti võrdse kohtlemise edendamise eesmärgid

Võrdse kohtlemise edendamine ja sellealase tegevuse koordineerimise eest vastutab Sotsiaalministeerium. Võrdse kohtlemise poliitika strateegilised eesmärgid ja tegevussuunad on koondatud Heaolu arengukavas, mis seab sihid tööpoliitika, sotsiaalkaitsepoliitika ning soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise poliitika valdkondades aastateks 2016-2023. 

Võrdne kohtlemine Heaolu arengukavas

Võrdne kohtlemine lähtub inimeste vahelise võrdsuse ideest ja diskrimineerimise keelust kui sotsiaalriigi kesksest põhimõttest, millega tuleb arvestada nii õiguste andmisel kui nende rakendamisel ning võrdsete võimaluste loomisel. Võrdse kohtlemise põhimõte tähendab inimeste vajadustega arvestamist, mitte kõigi inimeste ühetaolist kohtlemist.

Võrdne kohtlemine on üks arengukava läbivatest aluspõhimõtetest, millest juhindutakse ka arengukava elluviimisel. Eri ühiskonnagruppide ühiskonna- ja tööelus osalemise võimaluste parandamiseks ja võrdse kohtlemise tagamiseks tõhustatakse põhiõiguste kaitset ning mittediskrimineerimise põhimõtte järgimist.

Alaeesmärk 3 “Inimeste võimalused iseseisvalt toime tulla, kogukonnas elada ning ühiskonnaelus osaleda on tänu efektiivsele õiguskaitsele ja kvaliteetsele kõrvalabile paranenud“, keskendub sotsiaalteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamisele, inimesi ühiskonnaellu kaasavate toetavate teenuste arendamisele ja põhiõiguste kaitsele.

Põhiõiguste kaitse tagamise juures on oluline kindlustada tõhus kaitse diskrimineerimise eest rahvuse (etnilise kuuluvuse), rassi, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse alusel.

Põhiõiguste tagamiseks tegeletakse:

  • võrdse kohtlemisega seotud õiguste kaitse tõhustamisega;
  • negatiivsete eelarvamuste ja stereotüüpide leviku piiramisega ja sallivamate hoiakute kujundamisega ühiskonnas;
  • oluliste sihtgruppide teadlikkuse tõstmisega võrdse kohtlemise põhimõttest ja selle lõimimisega erinevatesse teistesse ühiskonnaelu valdkondadesse;
  • ligipääsetavuse tagamise ja universaalse disaini laiema kasutuselevõtu populariseerimisega.

Alaeesmärgi saavutamiseks kavandatavad poliitikameetmed hõlmavad põhiliselt õigusloome-, teavitus-, koolitus- ja analüüsitegevusi. Tegevused on suunatud nii laiemale avalikkusele kui ka konkreetsetele sihtrühmadele ja institutsioonidele, sh tööandjad, kodanikeühendused, õigusspetsialistid ja poliitikakujundajad.

Heaolu arengukava terviktekst

Heaolu arengukava viiakse ellu programmide kaudu. Hoolekande programm aastateks 2021-2024 näeb ette:

  • tegevusi mitmekesisuse edendamiseks, et edendada ühiskonnas võrdset kohtlemist ning aidata ettevõtetel ja organisatsioonidel mitmekesisust juhtida (nt mitmekesisuse märgise abil);
  • koostööd võrdse kohtlemise strateegiliste partneritega, et toetada võrdse kohtlemise põhimõttega arvestamist ühiskonnas ja kaitsta vähemusgruppide õigusi võrdse kohtlemise küsimustes;
  • ligipääsetavuse edendamise koordineerimist, sealhulgas ministeeriumite üleselt toodete ja teenuste ligipääsetavuse direktiivi ülevõtmist Eestis.

Loe edasi: Hoolekande programm aastateks 2021-2024