Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Võrdsete võimaluste edendamise kava

Võrdsete võimaluste edendamise kava on asutuse enda poolt vabatahtlikult koostatud abivahend, mis aitab asutusel võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse poliitikat planeerida ja ellu viia. Kava eesmärk on edendada võrdõiguslikkust asutuse töös ja tegevustes. Võrdsete võimaluste edendamise kava loob strateegilise raamistiku võrdse kohtlemise seadusega kaitstud vähemusrühmadele võrdsete võimaluste tagamiseks organisatsioonis. See on organisatsiooni lubadus kõikides oma tegevustes järgida võrdse kohtlemise põhimõtet ja edendada võrdseid võimalusi. Võrdsete võimaluste edendamise kava hõlmab nii organisatsiooni sisest tegevust kui ka organisatsiooni väljapoole suunatud tegevusi nagu teenuste osutamine jms.

Kava edendab kõikide seotud osapoolte võrdseid võimalusi (sh töötajate, tööle kandideerijate, klientide ja koostööpartnerite) ning tagab, et mitte kedagi ei kohelda teistest halvemini näiteks tema soo, etnilise päritolu, vanuse, puude, emakeele, usu,  veendumuste, seksuaalse orientatsiooni, soolise identiteedi, soolise väljenduse, perekonnaseisu või hoolduskohustuse tõttu.

Võrdsete võimaluste edendamise kava koostamine toob organisatsioonile kasu, sest diskrimineerimise vältimise ja võrdsete võimaluste edendamise põhimõtetega arvestamine organisatsiooni tegevuses näitab, et organisatsiooni tegevus on vastutustundlik ja läbipaistev. Samuti võimaldab selle meetodi kasutamine tagada, et poliitikate, tegevuste ja teenuste kavandamisel on arvestatud kõikide ühiskonnagruppide vajadustega.

Kuidas võrdsete võimaluste edendamise kava valmib?
See, kuidas kava välja töötatakse sõltub suuresti asutuse struktuurist ning töölaadist. Tegu võib olla eraldi dokumendiga, kuid tegu võib olla ka osaga mõnest teisest dokumendist (nt soolise võrdõiguslikkuse kavast või tööohutuse ja töötervishoiu programmist). Järgnevalt on välja toodud võrdsete võimaluste edendamise kava väljatöötamise etapid.

Võrdsete võimaluste edendamise kava väljatöötamise etapid:

Töögrupi moodustamine
Kava koostamiseks tasub kokku panna eraldi töögrupp, mis koosneb nii töötajate, juhtkonna kui ka vähemusrühmade esindajatest. Esiteks peaks töögrupp leidma vastused järgmistele küsimustele:

 • Kas kõik olulised osapooled on grupis esindatud?
 • Miks kava koostatakse?
 • Mis on kava kasutegur?
 • Kuidas suhestub kava koostamine asutuse tööga?
 • Millised ressursid on töögrupi kasutuses? (töötunnid, personal)

Osalus
Julgustamaks osalemist kava koostamisel tuleks kõiki osapooli (töötajaid, kliente, koostööpartnereid ja kõiki teisi huvirühmasid) võimalikult varakult informeerida, et kava on koostamisel ja kõikide seisukohad on oodatud. Informatsiooni jagamine lihtsustab andmete kogumist ning julgustab töötajaid kava koostamise protsessist osa võtma. Kindlasti tuleb kõikidele osapooltele teda anda ka sellest kui kava on valmis.

Olukorra kaardistamine
Tegelik plaani koostamine algab olukorra kaardistamisega, kus vaadeldakse asutuse tööd ja töökeskkonda võrdõiguslikkuse vaatepunktist. Siinjuures on oluline vaadata asutuse erinevaid funktsioone kõikide (vähemus)gruppide vaatenurgast. Uuring võib põhineda mitmetel andmete kogumise meetoditel ja allikatel, näiteks:

 • Kuidas olemasolevad strateegiad, juhised ja poliitikad  võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise probleeme arvesse võtavad?
 • Statistika ja andmed töökeskkonna ja klientide kohta
 • Küsimustikud klientidele ja töötajatele
 • Klientide tagasiside
 • Saabunud kaebused
 • Andmed, mis kirjeldavad erinevate rühmadega toimingu konsultatsioonide kvaliteeti

Meetmete väljatöötamine
Võrdsete võimaluste edendamise kava peaks eneses sisaldama konkreetseid meetmeid ületamaks probleeme, mis olukorra kaardistamisel tuvastati.  Meetmete väljatöötamisel on oluline otsustada:

 • Mis eesmärk meetmel on?
 • Kes meetme elluviimise eest vastutab ning kuidas seda finantseeritakse?
 • Milline on meetme elluviimise ajakava?
 • Kuidas meetme mõju hinnata?

Kava kirjutamine ja vastuvõtmine
Planeerimisprotsessi kirjeldus,  meetodid olukorra kaardistamiseks ja valitud arengumeetmed (measures for development)  moodustavadki võrdsete võimaluste edendamise kava, mis on strateegiline dokument võrdsete võimaluste edendamiseks asutuses. Kava üle arutletakse, seda parandatakse ning toimetatakse ning selle lõplik versioon võetakse vastu osana asutuse tavapärasest otsustusprotsessist.

Rakendamine
Võrdsete võimaluste edendamise kavas välja toodud meetmed viiakse ellu ja avaldatakse vastavalt kokkulepitud ajakavale.

Järelkaja ja hindamine
Võrdsete võimaluste edendamise kavas välja toodud meetmete mõju tuleks regulaarselt jälgida. Selle eest peaks vastutama olemasolev või spetsiaalselt selle eesmärgi jaoks loodud järelkontrollirühm.

Uuendused
Hea plaan on oma olemuselt ajutine ning selle tõhususe parandamiseks tuleb teda aegajalt ajakohastada.

Lisainfot võrdsete võimaluste edendamise kava koostamise kohta leiad:

Põhja Iirimaa võrdõigusorgani koduleheküljelt

Soome võrdõiguslikkuse portaalist