Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Võrdse kohtlemise alase teadlikkuse tõstmine

Võrdse kohtlemise alane teadlikkus on oluline tingimus, et tagada võrdse kohtlemise põhimõtte tegelik rakendamine ühiskonnas. Kui otsuste tegemisel tuginetakse iganenud eelarvamustele ja stereotüüpidele ja ei osata märgata olukordi, mis on kas otseselt või kaudselt diskrimineerivad teatud ühiskonna gruppide suhtes, siis on tõenäoline et ka tehtavad otsused võivad olla diskrimineerivad ja mingi vähemusgrupi olukorda halvendavad. Sageli puudub ka diskrimineerimise ohvritel endil arusaam sellest, et nende võimalusi piirab nende rahvuslik, vanuseline või muul alusel kujunenud kuuluvus.

Üksikisiku õiguste kaitse peab käima käsikäes diskrimineerimise vältimise ja võrdsete võimaluste edendamisega.

Võrdse kohtlemise alase teadlikkuse tõstmine hõlmab teadmisi:

  • võrdse kohtlemise seaduse nõuetest ja õiguskaitsest;
  • ebavõrdsuse mõjust vähemusrühmade olukorrale;
  • vähemusrühmade kaasamise praktikatest;
  • võrdse kohtlemise edendamise meetoditest ja vahenditest;
  • tegevuste mõju hindamise meetoditest.