Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Vähemusrühmadega konsulteerimine

Vähemusrühmade kaasamine otsustamise protsessi ja nendega konsulteerimine aitab esile tuua need vähemusrühmi puudutavad probleemid, mis muidu ei oleks tõenäoliselt ilmsiks tulnud ja millele otsustamisel ei oleks tähelepanu pööratud. Nii poliitikakujundajatele kui vähemusrühmadele on see hea võimalus vastastikuseks kommunikatsiooniks.

Konsulteerimine on protsess, mille käigus küsitakse vähemusrühmadelt, keda kavandatav poliitika, teenus, meede jms mõjutab ja/või nende esindusorganisatsioonidelt nende arvamust selle kohta, kuidas muuta poliitikat efektiivsemaks ja vähemusrühmade vajadustega rohkem arvestavamaks.

Vähemusrühmadega konsulteerimine aitab tagada, et

  • võrdse kohtlemise põhimõttega arvestataks kogu poliitikakujundamise tsükli vältel;
  • kavandatava otsuse, poliitika, tegevuse mõju vähemusgruppide olukorrale, sh võimalik diskrimineeriv mõju tehakse kindlaks juba varases poliitikakujundamise etapis.

Vähemusrühmadega konsulteerimine võimaldab poliitikakujundajal jõuda probleemideni, mis oleksid võinud põhjustada  vähemusrühmade olukorra halvenemise ja ebavõrdsuse suurenemise ja milleni ilma konsulteerimata ei oleks jõutud.  Osalev kaasamine võimaldab avalikul sektoril luua suhtluskanali otse nende gruppideni, kellel on suurem oht langeda diskrimineerimise ohvriks ja kes on ühiskonnas rohkem tõrjutud ning kelle häält on ühiskonnas vähem kuulda. Konsultatsiooniprotsessis osalemine annab vähemusrühmadele võimaluse tuua oma probleemid otsustajateni ja saada neilt vastu vajalikku nõu ja tuge.

Loe kaasamisest lähemalt dokumendist “Kaasamise hea tava”