Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Ajutiste erimeetmete kasutamine võrdse kohtlemise tagamiseks

Ajutiste erimeetmete kasutamine on oluline ja vajalik, et vähendada ebamõistlikel alustel väljakujunenud ebavõrdsust ja tõrjutust ning parandada halvemas olukorras olevate gruppide võimalusi ühiskonnaelus osalemiseks. Selliste meetmete kasutamise lähtekohaks on arusaam, et kõigil ühiskonna gruppidel ei ole võimalik kasutada oma õigusi võrdsel määral, sest ühiskonnas juba eksisteerib ebavõrdsus, mis piirab nende võimalusi, sest positsioonid ja olukorrad on erinevad. Ainult diskrimineerimise keelustamisest ei piisa tegeliku võrdsuse saavutamiseks.

Ajutisi erimeetmeid saab rakendada selleks, et:

  • ära hoida, heastada või vähendada hoiakutest, käitumistavadest ja sotsiaalsetest struktuuridest tingitud ebasoodsamat olukorda, võimalikku ebavõrdset kohtlemist ja ebavõrdsust;
  • kiirendada teatud grupi olukorra parandamist ning tegeliku võrdsuse saavutamist tööelu, hariduse  ja sotsiaalteenustega seotud valdkondades;
  • saavutada ühiskonnas selliseid kultuurilisi muudatusi, mis toetaks stereotüüpide ja eelarvamuste kummutamist.

Ajutiste erimeetmete rakendamine peab olema:

  • põhjendatud – eesmärgiks on halvemas olukorras oleva  vähemusgrupi olukorra parandamine. Ajutiste erimeetmete kasutamise põhjendamisel tuleb tugineda olukorra analüüsile ja asjakohasele statistikale;
  • proportsionaalne – valitud meede peab võimalikult vähe piirama teiste inimeste põhiõigusi;
  • ajutine – meedet võib rakendada kuni eesmärgi saavutamiseni ehk ebavõrdsuse kaotamiseni. See nõue tähendab, et eesmärgi saavutamise taset tuleb pidevalt mõõta.

Ajutiste erimeetmete rakendajateks võivad olla riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, haridusasutused ja tööandjad. Eesmärgid, mida soovitakse erimeetmete rakendamise abil saavutada peavad olema kirjas poliitikas, programmis või organisatsiooni eesmärkides ning eesmärgid peavad olema seotud mingi kaitstud vähemusrühma alaesindatuse või halvemuse vähendamisega.

Ajutised erimeetmed on suunatud mitte üksikisiku vaid isikute grupi ebavõrdsuse vähendamiseks.

Loe õiguskantsleri seisukohta Euroopa Liidu struktuurifondide raha kasutamisel erinevas vanuses inimeste erineva kohtlemise kohta seoses koolitusel osalejatele kehtestatud vanuselise piiranguga.