Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Otsene diskrimineerimine

Otsene diskrimineerimine tähendab, et ühte isikut või isikute gruppi koheldakse halvemini, kui teist isikut või isikute gruppi tema soo, rahvuse (etnilise kuuluvuse), nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse alusel.  Võrrelda saab seda, kuidas koheldakse samas olukorras (nt projekti tegevustest teavitamisel, tegevustes osalemisel jms) kahte erinevat isikut või isikute gruppi. Näiteks puudega ja puudeta isikut, eestlast ja muust rahvusest isikut.

Diskrimineerimine tuleneb enamasti madalast teadlikkusest, negatiivsetest eelarvamustest ja stereotüüpsest suhtumisest mõne isiku või isikute grupi suhtes. Näiteks on levinud müüdid, et vanemad inimesed pole õppimisvõimelised, liikumispuudega inimestel on ka vaimupuue jms.

Diskrimineerimine mõjub enesehinnangule, piirab oskuste arengut ja paljudel juhtudel muudab kättesaamatuks töökoha, tervishoiuteenused, hariduse või elukoha ning võib viia diskrimineeritavate elujärje halvenemiseni.