Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Ajutised erimeetmed

Ajutiste erimeetmete kasutamine on oluline ja vajalik, et vähendada ebamõistlikel alustel väljakujunenud ebavõrdsust ja tõrjutust ning parandada halvemas olukorras olevate gruppide võimalusi ühiskonnaelus osalemiseks. Selliste meetmete kasutamise lähtekohaks on arusaam, et kõigil ühiskonna gruppidel ei ole võimalik kasutada oma õigusi võrdsel määral, sest ühiskonnas juba eksisteerib ebavõrdsus, mis piirab nende võimalusi, sest positsioonid ja olukorrad on erinevad.

Ajutisi erimeetmeid saab rakendada selleks, et:

  • ära hoida, heastada või vähendada hoiakutest, käitumistavadest ja sotsiaalsetest struktuuridest tingitud ebasoodsamat olukorda, võimalikku ebavõrdset kohtlemist ja ebavõrdsust;
  • kiirendada teatud grupi olukorra parandamist ning tegeliku võrdsuse saavutamist tööelu, hariduse  ja sotsiaalteenustega seotud valdkondades;
  • saavutada ühiskonnas selliseid kultuurilisi muudatusi, mis toetaks stereotüüpide ja eelarvamuste kummutamist.

Positiivse erikohtlemise võimalus on ette nähtud ka Euroopa Liidu võrdse kohtlemise direktiividega, kus on öeldud, et silmas pidades  võrdõiguslikkuse tegelikku tagamist, ei takista võrdse kohtlemise põhimõte ühtki liikmesriiki säilitamast või kehtestamast meetmeid, et ära hoida või heastada halvemusi, mis on seotud kaitstud alusega.

Ajutiste erimeetmete rakendamine peab olema:

  • põhjendatud - eesmärgiks on halvemas olukorras oleva  vähemusgrupi olukorra parandamine. Ajutiste erimeetmete kasutamise põhjendamisel tuleb tugineda olukorra analüüsile ja asjakohasele statistikale;
  • proportsionaalne - valitud meede peab võimalikult vähe piirama teiste inimeste põhiõigusi;
  • ajutine - meedet võib rakendada kuni eesmärgi saavutamiseni ehk ebavõrdsuse kaotamiseni. See nõue tähendab, et eesmärgi saavutamise taset tuleb pidevalt mõõta.

Ajutiste erimeetmete rakendajaks võivad olla riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, haridusasutused ja tööandjad. Eesmärgid, mida soovitakse erimeetmete rakendamise abil saavutada peavad olema kirjas poliitikas, programmis või organisatsiooni eesmärkides ning eesmärgid peavad olema seotud mingi kaitstud vähemusrühma alaesindatuse või halvemuse vähendamisega.