Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Diskrimineerimine

Diskrimineerimine tähendab inimes(t)ele mingite kitsenduste seadmist, ebasoodsama olukorra kujunemist, mis vähendab nende õiguste kasutamise/teostamise...

Otsene diskrimineerimine

Otsene diskrimineerimine tähendab, et ühte isikut või isikute gruppi koheldakse halvemini, kui teist isikut või isikute gruppi tema soo, rahvuse (etnilise...

Kaudne diskrimineerimine

Kaudne diskrimineerimine tähendab, et esmapilgul neutraalne säte, toimimisviis või kriteerium seab isikud nende rahvuse, etnilise kuuluvuse, nahavärvuse...

Mitmene diskrimineerimine

Mitmene diskrimineerimine ehk mitme erineva tunnuse tõttu asetleidev diskrimineerimine (ingl k multiple discrimination) on üldmõiste. Mitmese diskrimineerimise...

Ahistamine

Ahistamine on isikule soovimatu käitumine, millega alandatakse isiku väärikust ja luuakse ähvardav, vaenulik, halvustav, alandav või solvav õhkkond. Ahistamine...

Ohvristamine

Ohvristamine on tagakiusamine või muu tegevus, millega inimest koheldakse teistest halvemini või saavad talle osaks mingid negatiivsed tagajärjed seetõttu, et...

Ajutised erimeetmed

Ajutiste erimeetmete kasutamine on oluline ja vajalik, et vähendada ebamõistlikel alustel väljakujunenud ebavõrdsust ja tõrjutust ning parandada halvemas...

Mõistlikud abinõud

Mõistlikud abinõud on meetmed, mille eesmärk on kõrvaldada takistused, mis tõkestavad puuetega inimestel tööelus osaleda. Mõistlikud abinõud on vajalikud ja...