Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Inimõiguste aruanne

Inimõiguste Keskuse iga-aastasest aruandest leiab informatsiooni näiteks rahvusvähemuste ja lõimumispoliitika, LGBT inimeste ja puuetega inimeste olukorra kohta.

Ilmunud aruanded

Aruandes "Inimõigused Eestis 2022" esitatud soovitustes rõhutati muuhulgas vajadust:

 • Pöörata tähelepanu muukeelsele (peamiselt venekeelsele) elanikkonnale, et ei oleks eraldi inforuume.
 • Muuta võrdse kohtlemise seaduse kohaldamisala ühetaoliseks kõigile vähemusgruppidele.
 • Pöörata võrdse kohtlemise teemadele laiemalt tähelepanu ning vältida vähemusgruppide inimväärikust alandavaid lähenemisi neid puudutavate küsimuste menetlemisel.
 • Panustada valimispunktide ning e-valimiste ligipääsetavusele.
 • Rakendada tõhusamat võrdsete võimaluste poliitikat.
 • Avalike ja kohanemist toetavate teenuste loomisel pöörata tähelepanu eri sihtrühmadele, et sarnaste vajaduste, kuid erineva keele ja integreerituse tasemega inimesed ei jääks infosulgu ning pakutavatest teenustest ilma.
 • Viia läbi uuringuid LGBT+ inimeste olukorra paremaks kaardistamiseks ja mõistmiseks eri valdkondades.
 • Muuta võrdse kohtlemise seadust, et puuetega inimesed oleksid diskrimineerimise eest kaitstud kõigis ühiskonnaelu valdkondades.
 • Kaaluda ÜRO PIK artiklile 12 sätestatud deklaratsiooni tagasivõtmist ja üleminekut asendatud otsustamiselt toetatud otsustamisele. 
 • Tagada ligipääsetavuse rakkerühma lõpparuande soovituste elluviimine. 
 • Suurendada terviseharitust , et vähendada tervisekäitumise riske. Enam kui pool enneaegse suremuse ja haigestumuse tõttu kaotatud eluaastatest Eestis tuleneb riskiteguritest või riskikäitumisest.
 • Kriisiolukorras pöörata erilist tähelepanu haavatavate gruppide õiguste kaitsele, sealhulgas erivajadustega inimeste õigustele, tehes koostööd vastavate organisatsioonidega ja järgides muuhulgas Eesti Puuetega Inimeste Koja soovitusi.