Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Milline erinev kohtlemine ei ole diskrimineerimine?

Mitte igasugust erinevat kohtlemist ei peeta diskrimineerimiseks. Nii tähendab puuetega inimeste puhul võrdse kohtlemise põhimõte seda, et puuetega inimestele võib anda teatud eeliseid. Näiteks võib teha soodustusi või luua eritingimused, et puuetega inimesed saaksid tööle või koolitusele. Nii ei ole ka emadusega seotud kaitse töösuhetes diskrimineerimine seaduse mõistes. Seadustega on loodud ka teisi erandeid. Enamik erandeid jälgib sisulise võrdsuse põhimõtet, mille kohaselt võrdseid tuleb kohelda võrdselt ja ebavõrdseid võib kohelda erinevalt. See tähendab, et kui inimesed on olulises osas, näiteks faktiliselt erinevas olukorras, siis võib olla vajalik nende erinev kohtlemine.

Samuti võib kehtestada ajutisi erimeetmeid, et tasandada ajalooliselt välja kujunenud ebavõrdsust.

Mis ei ole rahvuse tõttu diskrimineerimine?
Osade ametite puhul – näiteks Riigikogu liige, riigiametnik – kehtib nõue, et neis ametites saab töötada üksnes Eesti Vabariigi kodanik. Sellist nõuet ei peeta diskrimineerimiseks rahvuse tõttu, sest tunnus, mille alusel vahet tehakse, on kodakondsus.

Keeleseaduse ja selle rakendusaktidega kehtestatud eesti keele oskuse nõuded ametialade kaupa on samuti kooskõlas võrdse kohtlemise põhimõttega.

Mitte igasugune rahvusvähemusse kuuluva inimese erinev kohtlemine võrreldes teisest rahvusest inimesega pole diskrimineerimine. Rahvuse tõttu diskrimineerimisega on tegu vaid siis, kui ebasoodsam või erinev kohtlemine on toimunud inimese rahvuse tõttu.

Mis ei ole vanuse tõttu diskrimineerimine?
Inimesi võib vanuse tõttu erinevalt kohelda, kui see on kirjas mõnes seaduses või kui selle põhjuseks on tööhõive- ja tööturupoliitikas seatud eesmärgid või kutseõppe õigustatud eesmärgid. (Võrdse kohtlemise seadus § 9, lõige 2)

Näiteks ei peeta diskrimineerivaks, kui inimesed saavad alates teatud vanusest sõita ühistranspordis soodsama piletiga. Samuti ei peeta ebavõrdseks kohtlemiseks mingite eeliste andmist noortele või vanemate inimestele, kui selle eesmärk on tasandada tööturul valitsevat ebavõrdsust. Vanusepiirangu kehtestamine alkoholi ostmisel ei ole ebavõrdne kohtlemine, vaid põhjendatud piirang.

Mis ei ole puude tõttu diskrimineerimine? 

Puuetega inimeste diskrimineerimiseks ei peeta puuetega inimeste erivajadustega – liikumispuuded, kuulmis- ja kõnelemisraskused, vaegnägemine, õpiraskused – arvestamist (VõrdKS-i § 11). Võrdse kohtlemise põhimõte eeldab, et arvestades puudest tulenevaid erivajadusi, annavad haridusasutused ja tööandjad neile teatud eeliseid või loovad sellise õpi- ja töökeskkonna, mis võimaldab neil tööd teha ja koolitust saada. Sellised abinõud puuetega inimestele töö võimaldamiseks hõlmavad muuhulgas nt kohandusi töökeskkonnas, kohandusi töökohal, masinate ja töövahendite ümbertegemist, tööaega, erilisi töökoolitusi, mida kandidaadile pakutakse, isiklikku toetust (mentorit, assistenti), töö organiseerimise muutmist jms.

Mis ei ole usutunnistuse tõttu diskrimineerimine?
Kutsetegevuse puhul, mis toimub usutunnistusel või veendumustel põhineva eetosega organisatsioonides, ei peeta diskrimineerimiseks samalaadsete veendumustega isikute eelistamist töökohale, kus isiku usutunnistus või veendumused on organisatsiooni üldisest kõlbelisest iseloomust tulenev kutsenõue. Näiteks vaimulikuameti pidamisel on eelduseks vastav usutunnistus (nt katoliiklik, luterlik).

Kui poliitilistes, religioossetes, maailmavaatelistes vms organisatsioonides konkreetse ametikoha töö on tihedalt seotud teatud veendumustega, siis selle ametikoha soovijale võib tööandja esitada küsimusi usuliste või muude veendumuste väljaselgitamiseks. Näiteks on lubatud luterliku kiriku pühapäevakooli õpetaja kohale kandideerijalt küsida tema usuliste tõekspidamiste, kogudusse kuulumise kohta. Samuti võib loomade eetilise kohtlemise eest seisev organisatsioon teavitusspetsialisti värbamisel seada kriteeriumiks inimese maailmavaate, mis peab ühtima organisatsiooni seisukohtadega loomadega ümberkäimise kohta.

Erandeid võib rakendada ainult nende ametikohtade suhtes, kus töö sisu nõuab kindla veendumuse olemasolu. Juhul kui samas organisatsioonis valitakse töötajat töökohale, kus töö olemus ei nõua kindla usutunnistuse või veendumuste olemasolu, näiteks remonditööline, raamatupidaja või koristaja, siis tuleb töötajate töölevõtmisel järgida võrdse kohtlemise põhimõtet.

Näiteks ei ole diskrimineerimine see, kui äriühing kohustab oma töötajaid töötama reedel ka õhtusel ajal, sest ajavahe tõttu saab vaid sel ajal analüüsida USA börsi andmeid, mis on äriühingu toimimiseks väga vajalikud. Kui töötajal jääb seetõttu osalemata tema usutunnistusega seotud teenistusel, ei saa seda pidada usutunnistuse tõttu diskrimineerimiseks.

Loe lähemalt võrdse kohtlemise seaduse käsiraamatust