Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Sooteadlik riigihange

Riigihangete läbiviimise protsess loob head võimalused soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks.

Soolist aspekti tuleks käsitleda juba hankeobjekti tehnilises kirjelduses - näiteks teenuste tellimine, ideekonkursside korraldamine jne. See võimaldab lisada pakkuja tehnilise pädevuse kirjeldusse nõude, et kaasatakse soolise võrdõiguslikkuse eksperte või näidatakse, et vastav pädevus on pakkujal endal.

Panust soolise võrdõiguslikkuse edendamisse tuleks hinnata ka parima pakkumuse valikul, lisades vastava kriteeriumi parima pakkumuse hindamiskriteeriumitesse.

Soolise võrdõiguslikkuse edendamise nõue peaks olema kirja pandud ka sõlmitava hankelepingu eritingimustesse. See tagab, et pakkuja pakkumiskutses kirjeldatud nõudeid ka tegelikult täidab, ning võimaldab puuduste ilmnemise korral rakendada ka leppetrahve.

Küsimused, millele tuleks pakkumuste hindamisel tähelepanu pöörata, on:

 • Kas pakkumuse esitaja on oma tiimi kaasanud tasakaalustatult nii naisi kui ka mehi? (alaesindatud soo osakaal peaks olema vähemalt 40%)?
 • Kas on kaasatud soolise võrdõiguslikkuse eksperdid?
 • Kas pakkumuse koostamisel on arvestatud nii meeste kui ka naiste vajadusi?
 • Kas pakkumuses on kasutatud soolist statistikat, viidatud soouuringutele?
 • Kas pakkumuses on kirjeldatud, kuidas mõõdetakse elluviidavate tegevuste / sekkumiste mõju soolise võrdõiguslikkuse edendamisele?

Näiteks Šveitsis on ettevõtetel, kes ei järgi võrdse ja võrdväärse töö eest võrdse palga maksmise põhimõtet, välistatud riigihangetes osalemine.

Hankelepingus saab sätestada nõuded soolise võrdõiguslikkuse edendamise kohustuse täitmiseks. Näiteks avalike teenuste lepingulisel delegeerimisel kodanikeühendustele tuleks sõlmitavates lepingutes sätestada ka kodanikeühenduste kohustus teenuse osutamisel edendada soolist võrdõiguslikkust ja vältida diskrimineerimist.

Hankelepingus saab sätestada, et:

 • kommunikatsioonitegevuses ei tohi kasutada soostereotüüpseid ja iganenud soorolle taasloovaid kuvandeid;
 • korraldatavatele nõupidamistele kaasataks võrdsel määral nii mehi kui ka naisi;
 • kogutavad andmed tuleb eristada ja esitada soo, vanuse ja rahvusrühmade kaupa;
 • koolitusrühmade jms moodustamisel püüeldakse soolise tasakaalu poole jne.

Rohkem infot sooteadlike riigihangete korraldamisest leiab EIGE juhendmaterjalist "Sooteadlikud riigihanked" ja EIGE soolõime portaalist

Loe ka Equal opportunities for men and women in public procurement contracts. A few recommendations.

Euroopa Komisjon on koostanud  juhendi sotsiaalsete kaalutluste arvestamiseks riigihankes:

Juhendis rõhutatakse, et läbimõeldud hangete abil saavad avaliku sektori hankijad edendada töövõimalusi, tööjõu täiendus- ja ümberõpet, inimväärset tööd, sotsiaalset kaasamist, soolist võrdõiguslikkust ja mittediskrimineerimist, juurdepääsetavust, universaaldisaini ja eetilist kaubandust ning püüda saavutada ulatuslikumat vastavust sotsiaalsetele standarditele. Sotsiaalselt vastutustundlik riigihange võib olla võimas vahend nii kestliku arengu edendamiseks kui ka rahvusvaheliste, riiklike, piirkondlike või kohalike sotsiaalsete eesmärkide saavutamiseks.

Riigihanked aitavad neid eesmärke saavutada, kui:

 • tarnijad järgivad naiste ja meeste võrdse kohtlemise põhimõtet, sealhulgas võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtet ning soolise võrdõiguslikkuse edendamist;
 • organisatsiooni hangete riskihindamisel analüüsitakse eri hankekategooriate sotsiaalset mõju. Näiteks mõnes sektoris on suurem haavatavate töötajate osakaal või rohkem soolist ebavõrdsust;
 • vajaduste hindamisel võetakse arvesse ka soolist aspekti;
 • kvalifitseerimise tingimused aitavad teha kindlaks need, kellel on kõige paremad võimalused teie lepingu sotsiaalsete aspektide täitmiseks. Näiteks kriteeriumid, millega nõutakse organisatsioonide ja/või nende meeskondade konkreetseid tõendatavaid kogemusi ja teadmisi lepingu seisukohast asjakohaste sotsiaalküsimuste, nt ligipääsetavuse, soolise võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise käsitlemisel;
 • sotsiaalsete hindamiskriteeriumite lisamine pakkumuste hindamisse. Näiteks punkte antakse konkreetsete meetmete alusel, millega võideldakse diskrimineerimise vastu ja toetatakse soolist võrdõiguslikkust (nt töötajate koolitamine, töö- ja eraelu tasakaal, paindlik töögraafik jne);
 • lepingutingimused hõlmavad ka sotsiaalseid kaalutlusi. Näiteks peab töövõtja tagama, et lepingut täitvate töötajate kõik otsesed juhid läbivad koolituse, mis käsitleb soolise võrdõiguslikkuse aspekte värbamisel ja töölevõtmisel, sealhulgas rasedust ja sünnitust, menopausi, seksuaalset ahistamist, perekondlikel põhjustel võetavaid puhkusi, näiteks lapsehoolduspuhkust, ning töö- ja eraelu tasakaalu jne.

„Sotsiaalne ostmine – juhend sotsiaalsete kaalutluste arvestamiseks riigihankes" 

Tutvu ka heade praktikatega