Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Sooteadlik eelarvestamine

Sooteadlik eelarvestamine on soo aspekti lõimimine eelarvete koostamise ja rakendamise protsessi. See hõlmab eelarve soolist analüüsi, soolise aspekti arvestamist eelarvestamise igas etapis ning tulude ja kulude ümberstruktureerimist nii, et edendataks soolist võrdõiguslikkust.

Sooteadliku eelarvestamise täielik rakendamine ELi eelarveprotsessides tähendab soolise mõõtme täielikku lõimimist eelarve koostamise ja kavandamise kõigis etappides.

Sooteadlik eelarvestamine on:

  • naiste ja meeste ühiskondliku staatuse ning huvide, võimaluste ja vajadustega arvestamine eelarvete planeerimisel, koostamisel, täitmisel, jälgimisel ja analüüsimisel;
  • juhtimismehhanism, mis aitab valitsusel otsustada, kuidas poliitikat kavandada, kohandada ja ümber kujundada selliselt, et saavutada sugude võrdsus;
  • poliitika tõhusaks rakendamiseks loodud töövahend, mis suurendab eelarvevahendite kasutamise tulemuslikkust ja edendab läbipaistvust ning aitab poliitikakujundajatel kontrollida, kas eelarveeraldised vastavad poliitilistele kohustustele ning kas neil on soovitud mõju.

Sooteadliku eelarvestamise aluspõhimõtted viitavad sellele, et nagu kõik riiklikud poliitikameetmed, mõjutavad eelarveotsused mehi ja naisi nende erinevate vajaduste ning olukorra tõttu erinevalt. Sootundliku eelarvestamise eesmärk on tagada, et avalikke ressursse kasutataks viisil, mis aitab kaasa soolise võrdõiguslikkuse saavutamisele.

Rohkem infot sooteadliku eelarvestamise rakendamisest leiad Sheila Quinni koostatud raamatust „Riigieelarve naistele ja meestele. Vajaduspõhine eelarvestamine avalikus sektoris”

Loe sooteadliku eelarvestamise rakendamise kohta ka EIGE soolõime portaalist

Sooteadlik eelarvestamine ELi fondides on mehhanism, millega:

  1. täita ELi õigusnõudeid;
  2. edendada ELi fondide rahaliste vahendite kavandamisel ja kasutamisel vastutust ja läbipaistvust, sh
  • tuua esile ELi fondide kulutuste ja tegevuste mitmesugused võimalikud mõjud naistele ja meestele, sealhulgas olenevalt nende eluetapist ning majanduslikest ja sotsiaalsetest tingimustest;
  • arvestada neid kaalutlusi ELi fondide kõigis etappides;
  • suurendada naiste ja meeste osalemist eelarveprotsessides ning
  • edendada naiste ja meeste soolist võrdõiguslikkust.

Loe lähemalt

Vaata ka Euroopa naisorganisatsioonide katusorganisatsiooni (EWL) soolise eelarvestamise platvormi