Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Soolise võrdõiguslikkuse kava

Soolise võrdõiguslikkuse kava kirjeldab organisatsiooni kavandatavaid ja rakendatavaid tegevusi ja tulemusi soolise võrdõiguslikkuse edendamisse panustamisel oma organisatsioonis ja organisatsiooni tegevusvaldkonnas. Soolise võrdõiguslikkuse kava eesmärgiks on edendada soolist võrdõiguslikkust läbi institutsionaalsete ja kultuuriliste muutuste organisatsioonis.

Soolise võrdõiguslikkuse kavasid koostatakse nii riiklikul, organisatsiooni kui ka programmi/projekti tasandil.

Soolise võrdõiguslikkuse  kava koostamine koosneb järgmistest sammudest:

 1. Sooline analüüs – analüüsitakse oma organisatsioonis ja/või organisatsiooni tegevusvaldkonnas naiste ja meeste olukorda, kaardistatakse olulised soolised lõhed ja soolise ebavõrdsuse põhjused. Vajalik on soo lõikes eristatud statistika ja uuringud valdkonna kohta.
 2. Soolise võrdõiguslikkuse edendamise eesmärkide seadmine – lähtudes olukorra soolisest analüüsist ja organisatsiooni tegevuse põhieesmärkidest, seatakse eesmärgid sooliste lõhede vähendamiseks oma organisatsioonis ja/või organisatsiooni tegevusvaldkonnas. Eesmärgid peavad olema realistlikud ja mõõdetavad.
 3. Tegevuste valik soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide saavutamiseks – tuginedes varasemate sekkumiste mõju hindamisele ja olukorra soolisele analüüsile valitakse välja võtmetegevused, millel on suurim mõju soolise võrdõiguslikkuse olukorra parandamisele oma organisatsioonis ja/või organisatsiooni tegevusvaldkonnas. Kirjeldatakse tegevuste elluviimiseks vajalikud ressursid, vastutajad ja ajakava.
 4. Indikaatorite valik, et mõõta soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide saavutamist.

Loe soolise võrdõiguslikkuse kava koostamisest lähemalt Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituudi (EIGE) andmebaasist

Programm „Euroopa horisont“ ja soolise võrdõiguslikkuse kava

Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammis osalemise üheks tingimuseks on soolise võrdõiguslikkuse kava olemasolu organisatsioonis.

Abikõlblikkuse kriteeriumi täitmiseks peab organisatsioon:

 • koostama soolise võrdõiguslikkuse kava, mis on allkirjastatud kõrgemal juhtimistasandil, jagatud töötajaskonnaga ja avaldatud asutuse kodulehel;
 • eraldama vahendid ja ressursid ning määrama vastutajad kava elluviimiseks;
 • koguma andmeid soolise tasakaalu kohta personali koosseisus ja koostama ülevaateid soolise tasakaalu kohta;
 • korraldama koolitusi soolise võrdõiguslikkuse alase teadlikkuse tõstmiseks organisatsioonis.

Soovituslikult peavad kavad käsitlema järgmisi teemasid ning sisaldama konkreetseid meetmeid ja eesmärke

 1. Töö- ja eraelu ühitamine ja organisatsiooni kultuur
 2. Sooline tasakaal organisatsiooni juhtimis-ja otsustustasandil
 3. Sooline võrdõiguslikkus värbamisel ja karjääri edendamisel
 4. Soolise mõõtme lõimimine teadus- ja õppetegevuse sisusse
 5. Soolise vägivalla ja soolise ahistamise vastased meetmed.

Loe lähemalt