Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Soolise mõju hindamine

Soolise mõju hindamine on soolõime rakendamise üks olulisemaid töövahendeid. See on protsess, mille abil kogutakse tõendusmaterjali meetmete või sekkumiste eeliste ja puuduste kohta, hinnates nende võimalikke tagajärgi meeste ja naiste olukorrale (muutused meeste ja naiste õigustes, kohustustes, võimalustes, vastutuses, ressursside jaotuses, osaluses, soorollidega seotud väärtustes ja normides). Soolise mõju hindamise eesmärk on tagada, et uute otsuste vastuvõtmine ei süvendaks olemasolevat ebavõrdsust, vaid aitaks kaasa naiste ja meeste vahelise võrdsuse saavutamisele.

Soolise mõju hindamine otsib vastust küsimusele, kas seadus, poliitika, programm, projekt või meetmed vähendavad, säilitavad või hoopis suurendavad naiste ja meeste vahelist ebavõrdsust?

Ette kavatsemata negatiivseid ühiskondlikke mõjusid põhjustab näiteks näiliselt neutraalse meetme rakendamine valdkonnas, kus naised ja mehed ei ole võrdsel positsioonil ega tegutse samasugustes tingimustes. Negatiivsete mõjude ennetamiseks on oluline välja selgitada, kuidas mõjutab kavandatud otsus meeste ja naiste igapäevaelu ja soolise võrdõiguslikkuse olukorda. Eestis on soolise mõju hindamise kohustus sätestatud soolise võrdõiguslikkuse seadusega, mille kohaselt riiklikke, piirkondlikke ning institutsionaalseid strateegiaid, poliitikaid ja tegevuskavasid planeerides, ellu viies ja hinnates tuleb lähtuda naiste ja meeste erinevatest vajadustest ning ühiskondlikust staatusest ja arvestada, kuidas rakendatud ja rakendatavad meetmed mõjutavad naiste ja meeste olukorda ühiskonnas.

Selleks, et soolise mõju hindamine oleks realistlik ning ei keskenduks soovitud ideaaltulemuse kirjeldamisele (kõigile võrdsed võimalused jms), on mõju hindamise ülesande täitmisel oluline toetuda olukorda kirjeldavale statistikale

Soolise mõju analüüsimisel vaadatakse kahte järgmist aspekti:

 • esiteks, kas otsusel on negatiivsed tagajärjed naistele või meestele ning soolise võrdsuse saavutamisele;
 • teiseks, kas otsuse tegemise protsessis esineb varjatult eelarvamusi, norme või standardeid, mis on sooliselt diskrimineerivad.

Otsuste mõju hindamiseks peab arvestama selliseid naiste ja meeste vahelisi erinevusi, mis on konkreetses tegevusvaldkonnas asjakohased. Andmeid tegelikust olukorrast ja otsuste potentsiaalsest mõjust võib saada mitmesuguseid meetodeid kasutades, näiteks

 • kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed uurimismeetodid (intervjuud, küsitlused, fookus-grupi intervjuud, juhtumianalüüs jms);
 • töögrupid, ümarlauad, konverentsid, seminarid;
 • konsultatsioonid soouuringute ekspertide ja soolise võrdõiguslikkuse spetsialistidega.

Kui statistilisi ülevaateid, uurimisandmeid või aruandeid ei ole, tuleb kavandatava poliitika, programmi, meetme või projekti võimalike mõjude hindamiseks kindlasti konsulteerida ka soolise võrdõiguslikkuse ekspertidega. Huvigruppidega nõu pidamisel tuleb silmas pidada seda, et konsulteeritaks nendega, kellele vastava poliitika rakendamine tegelikult mõju avaldab.

Kui soolise mõju hindamise tulemusena selgub, et poliitika, programm, meede või projekt võib suurendada või põlistada ühiskonnas kehtivat soolist ebavõrdsust, siis tuleb poliitika, programm, meede või projekt ümber kujundada selliselt, et see aitaks kõrvaldada soolise ebavõrdsuse struktuurseid põhjusi. Sellele kohustusele on viidatud ka soolise võrdõiguslikkuse seaduse § 9 lõikes 1, mille kohaselt on riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste asutustel kohustus muuta tingimusi ja asjaolusid, mis takistavad soolise võrdõiguslikkuse saavutamist.

Soolise mõju hindamisel erinevates tegevusvaldkondades on abiks ka erinevad küsimustikud.

2015. aastal avaldatud Euroopa Komisjoni mõjude hindamise juhendis on soolise mõju arvestamisele juhitud tähelepanu põhiõiguste valdkonna all. Põhiküsimused, millele peab igasuguste mõjude hindamiste käigus vastama, on järgmised:

 • Kas poliitikavalik mõjutab otseselt või kaudselt naiste ja meeste võimaluste võrdsust?
 • Kas valik avaldab otseselt või kaudselt naistele ja meestele erinevat mõju?
 • Kuidas poliitikavalik edendab soolist võrdõiguslikkust?

Sõltuvalt poliitikavahendist võib soolise mõju hindamine keskenduda eri aspektidele. Näiteks kui õigusaktide puhul on kõige olulisem vältida otsest või kaudset soolist diskrimineerimist ja analüüsida, kas kehtestatav norm võib ühele või teisele soorühmale olla ebasoodsam (nt viia läbi kaudse diskrimineerimise test), siis arengukavade puhul on oluline hinnata meetmete ja tegevuste mõju soolise ebavõrdsuse ja kihistumise vähenemisele, soosuhete muutumisele ja soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide saavutamisele. 

Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse instituudi (EIGE) koostatud soolise mõju hindamise juhendis kirjeldatakse viiesammulist soolise mõju hindamise meetodit:

 1. Kavandatava sekkumise (poliitika, programm, meede jms) eesmärgi sõnastamine. Mida soovitakse saavutada?
 2. Kavandatava sekkumise seose hindamine soolise võrdõiguslikkuse teemaga. Kas kavandatav sekkumine võib mõjutada soolise võrdõiguslikkuse olukorda?
 3. Soolise analüüsi läbiviimine. Selgitatakse välja, milline on sekkumisvaldkonnas naiste ja meeste olukord ning soolised lõhed.  Samuti hinnatakse sekkumise eeldatavat mõju soolise ebavõrdsuse olukorrale ehk muutust, mida loodetakse sekkumise abil saavutada.
 4. Hinnatakse sekkumise soolist mõju ehk kuidas kavandatav meede aitab kaasa soolise võrdõiguslikkuse saavutamisele. Sekkumise mõju võib olla kas positiivne, negatiivne või puududa.
 5.   Analüüsi tulemuste ja soovituste esitamine poliitikavalikute tegemiseks. Esitatakse analüüsi tulemused ja sekkumiste mõju. Esitatakse ettepanekud, kuidas negatiivset mõju kaotada ning positiivset  mõju suurendada.
  Loe edasi  

Soolise mõju hindamisest saadav kasu:

 • Meeste ja naiste olukorra võrdlev uurimine ja erinevustega arvestamine tagab, et sekkumiste kujundamisel tahtmatult ei asetataks naisi või mehi halvemasse olukorda.
 • Otsused on kvaliteetsemad, sest soolise mõju hindamine aitab üles leida valdkonnad ja teemad, mille kohta on vaja koguda rohkem teavet.
 • Soolise ebavõrdsuse põhjuste uurimine aitab tõstatada ja lahendada ühiskonnas esinevaid struktuurseid ebavõrdsuse probleeme.
 • Soolise mõju hindamine annab lisateavet iga poliitika, programmi, meetme või projekti mõju kohta.
 • Soolise mõju hindamine hoiatab poliitikakujundajaid võimalike probleemide eest, mis võivad sekkumiste rakendamisel tekkida ja aitab ära hoida hilisemad kulukad vigade parandused.