Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Koolitamine

Soolise võrdõiguslikkuse koolituste eesmärk on toetada poliitikakujundajate jõupingutusi soolise aspekti lõimimisel meetmetesse ja programmidesse ning organisatsioonide tööprotsessidesse. Oluline on kogu töötajaskonna koolitamine soolise võrdõiguslikkuse teemal laiemalt ning soolõime rakendamise meetodite ja oskuste omandamiseks.

Koolitused võivad olla eesmärgiga tutvustada Euroopa Liidus ja Eestis kehtivat soolise võrdõiguslikkuse poliitikat ja seadusandlust, parandada soolise võrdõiguslikkuse baasteadmisi, omandada soolõime strateegia rakendamise meetodeid, lihvida sootundlike indikaatorite väljatöötamise oskusi, kummutada soolisi stereotüüpe jmt. Et osata soolist aspekti oma igapäevatöös arvesse võtta, peavad poliitikakujundajal olema baasteadmised soolisest võrdõiguslikkusest. Paljud riigid on soolise võrdõiguslikkuse ja soolõime koolituste korra kehtestanud riiklikul tasandil.

Näiteks Soomes peavad kõik ministeeriumid korraldama soolõime strateegia rakendamise koolitusi oma tippjuhtidele ja personalile.

Saksamaal on soolõime strateegia rakendamine võetud ühistes protseduurireeglites sätestatud juhtpõhimõtteks, mis kehtivad kõigile ministeeriumidele. Võrdse kohtlemise seaduses on kehtestatud, et kõikide ministeeriumide ja nende allüksuste tippjuhid ja ametnikud vastutavad soolõime strateegia rakendamise eest ja peavad osalema soolise võrdõiguslikkuse koolitustel, et efektiivselt täita neile pandud kohustust.

Soolisest võrdõiguslikkuse alase teadlikkuse tõstmise eesmärgiks on näidata, kuidas kehtivad väärtused ja normid mõjutavad meie kuvandit tegelikkusst, taasloovad soolisi stereotüüpe ja ebavõrdsust. Teadlikkuse tõstmine soolisest võrdõiguslikkusest aitab murda iganenud soorolle ja soostereotüüpe ning näidata, kuidas need mõjutavad ja piiravad meie otsuseid ja valikuid.

Soolise võrdõiguslikkuse alaste koolituste korraldamisest loe lähemalt Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituudi EIGE poolt koostatud juhendist