Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Kaasamine ja konsulteerimine

Kaasamisel ja huvigruppidega konsulteerimisel lähtutakse sellest, et meestel ja naistel on erinevad elukogemused, võimalused, probleemid ja vajadused. Meestele ja naistele tagatakse võrdne juurdepääs informatsioonile ning võrdsed võimalused esitada oma seisukohti. Otsustusprotsessidesse tuleb kaasata mõlema sugupoole esindajaid võimalikult võrdselt. See hõlmab nii avalike arutelude ja ajurünnakute korraldamisel püüdlemist sihtrühma soolise tasakaalustatuse poole kui ka soolise võrdõiguslikkuse eest vastutavate asutuste ja huviorganisatsioonide kaasamist.

Erilist tähelepanu tuleks pöörata sihtrühmades alaesindatud ühiskonnarühmade esindajate ja nende esindusorganisatsioonide kaasamisele. Oluline on ka konsulteerida soolise võrdõiguslikkuse ekspertidega, nais- ja meesorganisatsioonide esindajatega ning korraldada ajurünnakuid, et analüüsida soolise ebavõrdsuse põhjusi. Soolise võrdõiguslikkuse ekspertide kaasamine aruteludesse aitab pöörata tähelepanu soolise võrdõiguslikkuse edendamise seisukohalt olulistele küsimustele. Kaasatavates huvigruppides peab olema naisi ja mehi erinevas vanuses, erinevast rahvusest, regioonidest jmt, et tagada võimalikult mitmesuguste sotsiaalsete gruppide huvide võrdväärne esindatus otsustusprotsessis.

Soolise võrdõiguslikkuse seadusega (§ 9 lõige 2) on riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste asutustele pandud kohustus kaasata riiklike, piirkondlike ning institutsionaalsete strateegiate, poliitikate ja tegevuskavade planeerimisse, elluviimisse ja hindamisse huvirühmi ning mittetulundusühinguid, kellel on õigustatud huvi aidata võidelda soolise diskrimineerimise vastu.

Avatus teistsugustele arvamustele (eriti nende, keda kavandatavad otsused tegelikult mõjutavad) ja nende ettepanekute analüüsimine ning lahendusena kaalumine võib anda tulemuseks uuenduslikke ja tõhusaid lahendusi probleemidele, millele on võib-olla juba aastaid lahendust otsitud.