Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Euroopa Sotsiaalõiguste sammas ja sooline võrdõiguslikkus

Euroopa sotsiaalõiguste samba 20 põhimõtet juhivad meid sellise tugeva sotsiaalse Euroopa poole, mis on õiglane, kaasav ja võimaluste rohke.

Euroopa sotsiaalõiguste samba eesmärk on anda juhiseid heade tulemuste saavutamiseks tööhõive- ja sotsiaalvaldkonnas, et tulla toime praeguste ja tulevaste väljakutsetega, mis on otseselt suunatud inimeste põhivajaduste rahuldamisele, ja sotsiaalõiguste parema jõustamise ja rakendamise saavutamiseks.

Euroopa sotsiaalõiguste samba 20 põhimõtet

Soolist võrdõiguslikkust käsitletakse Euroopa sotsiaalõiguste samba järgmistes põhimõtetes:

I peatükk „Võrdsed võimalused ja juurdepääs tööturule“

sooline võrdõiguslikkus  2. Sooline võrdõiguslikkus

Tuleb tagada naiste ja meeste võrdne kohtlemine ja võrdsed võimalused ning edendada neid kõigis valdkondades, sealhulgas tööturul osalemisel, seoses töötingimustega ja karjääri edendamisel.

Naistel ja meestel on õigus saada võrdväärse töö eest võrdset tasu.

Komisjoni praegused meetmed Soolise võrdõiguslikkuse strateegia   Ettepanek tasustamise läbipaistvuse kohta

II peatükk „ Õiglased töötingimused“

Töö ja eraelu 9. Töö- ja eraelu tasakaal

Vanematel ja hoolduskohustusega inimestel on õigus piisavale puhkusele ja paindlikule töökorraldusele ning õigus saada juurdepääs hooldusteenustele. Naistel ja meestel on võrdne juurdepääs eripuhkusele, et täita oma hoolduskohustust, ning neil võimaldatakse seda kasutada tasakaalustatul viisil.

III peatükk. Sotsiaalkaitse ja sotsiaalne kaasatus

Sissetulek vanas eas 15. Sissetulek vanas eas ja pension

Pensionil olevatel töötajatel ja füüsilisest isikust ettevõtjatel on õigus saada pensioni, mis vastab nende panusele ja tagab piisava sissetuleku. Naistel ja meestel on võrdsed võimalused pensioniõiguste omandamisel.

Kõigil eakatel on õigus inimväärikat elu võimaldavatele toimetulekuvahenditele.

 

Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava

Tegevuskavas esitatakse konkreetsed algatused Euroopa sotsiaalõiguste samba elluviimiseks. Selles pakutakse välja peamised eesmärgid, mille EL peab 2030. aastaks saavutama tööhõive, oskuste ja sotsiaalkaitse valdkonnas ning mis on kooskõlas ÜRO kestliku arengu eesmärkidega. Koos samba põhimõtetes sätestatud eesmärkidega ning mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 ja taasterahastu „NextGenerationEU“ rahalise toetusega suunavad need eesmärgid ühiseid jõupingutusi tugeva sotsiaalse Euroopa ja kestliku mõju saavutamiseks.

  • Vähemalt 78 % 20–64 aastastest peaks olema 2030. aastaks tööga hõivatud.
  • Igal aastal peaks koolitusel osalema vähemalt 60 % kõigist täiskasvanutest.
  • Vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate inimeste arvu tuleks vähendada vähemalt 15 miljoni võrra.

Soolise võrdõiguslikkuse edendamisel on seatud eesmärgiks:

  • vähendada 2019. aastaga võrreldes soolist tööhõivelõhet vähemalt poole võrra. See on ülimalt oluline soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks ja kogu tööealise elanikkonna tööhõive eesmärgi saavutamiseks;
  • suurendada ametliku alushariduse ja lapsehoiu pakkumist, aidates seeläbi kaasa töö- ja eraelu paremale ühitamisele ning toetades naiste suuremat osalemist tööturul.

Nende eesmärkideni jõudmiseks on oluline:

  • toetada ettevõtlust, sealhulgas naiste ettevõtlust, ning aidata luua VKEde digiüleminekut, jätkusuutlikkust ja vastupanuvõimet soodustavat keskkonda;
  • teha jõupingutusi sooliste stereotüüpide ja soolise diskrimineerimise kõrvaldamisel;
  • võtta kasutusele mehhanisme, millega võideldakse diskrimineerivate tavade vastu värbamisel, töötajate valikul ja edutamisel, ning edendatakse mitmekesisust töökohal.

Euroopa sotsiaalõiguste samba veebileht