Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Eesti soolise võrdõiguslikkuse eesmärgid

Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamist ja valdkonna tegevuse koordineerimise eest vastutab Sotsiaalministeerium.

Heaolu arengukava 2016-2023 koondab töö-, sotsiaalkaitse-, soolise võrdõiguslikkuse ning võrdse kohtlemise poliitikate strateegilised eesmärgid aastateks 2016–2023, andes tervikvaate nende poliitikavaldkondade peamistest väljakutsetest, eesmärkidest ja tegevussuundadest.

Naiste ja meeste on võrdsed õigused, kohustused, võimalused ja vastutus kõigis ühiskonnaelu valdkondades on Heaolu arengukava 2016-2023 üks neljast alaeesmärgist.

Neljanda alaeesmärgi raames keskendutakse soolise võrdõiguslikkuse edendamise erimeetmetele, mis hõlmavad muu hulgas ka soolõime rakendamist toetavaid tegevusi. Soolise ebavõrdsuse vähendamiseks, selle taastekke vältimiseks ja soolise võrdsuse saavutamiseks eri eluvaldkondades keskendutakse:

  • soolist ebavõrdsust põhjustavate sooliste stereotüüpide ja nende negatiivse mõju vähendamisele;
  • soolise segregatsiooni vähendamisele hariduses ja tööturul;
  • naiste ja meeste majandusliku sõltumatuse toetamisele, sh soolise palgalõhe vähendamisele;
  • soolise tasakaalu suurendamisele  kõigil otsustus- ja juhtimistasanditel;
  • õiguste kaitse tõhustamisele ning soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks vajaliku institutsionaalse võimekuse, sh analüüsi- ja haldusvõimekuse tagamisele.

Alaeesmärgi saavutamiseks kavandatavad poliitikainstrumendid hõlmavad põhiliselt õigusloome-, teavitus-, koolitus- ja analüüsitegevusi. Tegevused on suunatud nii laiemale avalikkusele kui ka konkreetsetele sihtrühmadele ja institutsioonidele, sh tööandjad, haridustöötajad, õigusspetsialistid ja poliitikakujundajad.

Heaolu arengukava terviktekst

Heaolu arengukava viiakse ellu programmide kaudu. Soolise võrdõiguslikkuse programm aastateks 2021-2024  näeb ette:

  • soolise palgalõhe vähendamiseks läbipaistvate ning objektiivsetel kriteeriumidel põhinevate töö hindamise ja palgasüsteemide kasutuselevõtu soodustamist;
  • stereotüüpsete hoiakute ja segregatsiooni vähendamiseks tehakse rakenduslik uuring, mille eesmärk on töötada välja ja katsetada erinevaid nügimisi, et suurendada tüdrukute ja naiste osakaalu IKT erialadel hariduses ja tööturul (vaata uuringu esimese etapi tulemusi siit: https://www.sm.ee/sites/default/files/klaaslagi_ja_klaasseinad_eesti_ikt-s_vahearuanne_2020_kantaremor.pdf);
  • eraldi pööratakse tähelepanu soolist võrdõiguslikkust puudutava teadlikkuse ning soolise võrdõiguslikkuse edendamise valmiduse suurendamisele noorte ja kohaliku omavalitsuse poliitikakujundajate ning otsustajate seas;
  • viiakse ellu tegevusi, et toetada soopõhise statistika ja andmete kättesaadavust kõigi ministeeriumide vastutusvaldkondades jne.

Loe edasi: Soolise võrdõiguslikkuse programm aastateks 2021-2024