Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Eesti soolise võrdõiguslikkuse eesmärgid

Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamist ja valdkonna tegevuse koordineerimise eest vastutab Sotsiaalministeerium.

Heaolu arengukava 2023-2030 koondab pere-, sotsiaal- ja tööpoliitika strateegilised eesmärgid järgnevateks aastateks ning määrab nende saavutamiseks vajalikud tegevussuunad, andes tervikvaate nende poliitikavaldkondade peamistest väljakutsetest, eesmärkidest ja tegevussuundadest.

Sooline võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine on Heaolu arengukava 2023-2030 üks viiest alaeesmärgist.

Viienda alaeesmärgi raames keskendutakse soolise võrdõiguslikkuse edendamise erimeetmetele, mis hõlmavad muu hulgas ka soolõime rakendamist toetavaid tegevusi. Soolise ebavõrdsuse vähendamiseks, selle taastekke vältimiseks ja soolise võrdsuse saavutamiseks eri eluvaldkondades keskendutakse järgmistele tegevussuundadele:

  • valdkondliku õiguskaitse tõhustamine;
  • soolist võrdõiguslikkust toetavate võrgustike, ühenduste ja organisatsioonidega koostöö suurendamine ning hästi toimiva huvikaitse tagamine;
  • ühiskondlike hoiakute muutmine soolist võrdõiguslikkust väärtustavaks ja toetavaks;
  • naiste ja meeste majandusliku võrdsuse suurendamine;
  • naiste ja meeste tasakaalustatud osalemine kõigil otsustus- ja juhtimistasanditel.

Alaeesmärgi saavutamiseks kavandatavad poliitikainstrumendid hõlmavad põhiliselt õigusloome-, teavitus-, koolitus- ja analüüsitegevusi. Tegevused on suunatud nii laiemale avalikkusele kui ka konkreetsetele sihtrühmadele ja institutsioonidele, sh tööandjad, haridustöötajad, õigusspetsialistid ja poliitikakujundajad.

Heaolu arengukava terviktekst

Heaolu arengukava viiakse ellu programmide kaudu. Soolise võrdõiguslikkuse programm aastateks 2023-2026  näeb ette:

  • soolise palgalõhe vähendamiseks viiakse ellu tegevusi, mis aitavad suurendada oluliste sihtrühmade teadlikkust palgalõhe põhjustest ja selle vähendamise võimalustest, sh töötatakse välja kasutajasõbralik registriandmetel põhinev digitaalne tööriist tööandjatele, mis aitab tööandjatel välja selgitada soolist palgalõhet organisatsionis; 
  • tegevusi soolise segregatsiooni vähendamiseks haridusvalikutes ja tööturul. Eelkõige keskenduvad tegevused loodusteaduste, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika (nn STEM) ning hariduse, tervishoiu ja hoolekande (nn EHW) valdkondades soolise segregatsiooni ennetamisele ja vähendamisele;
  • viiakse ellu soolõimet ja soolise võrdsuse edendamist toetavaid tegevusi, sh Ida-Viru kohalike omavalitsuste soolõime ja võrdse kohtlemise edendamise institutsionaalset suutlikkust toetav projekt;
  • pööratakse tähelepanu soolist võrdõiguslikkust puudutava teadlikkuse parandamisele ja soolise võrdõiguslikkuse edendamise valmiduse suurendamisele soolise võrdõiguslikkuse seaduse rakendamise võtmesihtrühmade, sh tööandjate, haridustöötajate, poliitikakujundajate ja otsustajate seas jne.

Loe edasi: Soolise võrdsuse ja võrdse kohtlemise programm 2023-2026