Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Miks on poliitika kujundamisel oluline arvestada soolist aspekti?

Soolise aspekti arvestamine poliitika, meetmete ning muude tegevuste kujundamisel aitab avastada ja muuta neid mehhanisme, mis ühiskonnas ebavõrdsust taastoodavad ning muudab sekkumised mõjusamaks ja nii naiste kui meeste vajadusi arvestavaks.

Soolise aspekti arvestamine tagab:

Mõjusamad lahendused

Kui loobuda elanikkonna käsitlemisest ühetaolise grupina ning selle asemel õppida tundma nii meeste kui ka naiste spetsiifilisi vajadusi ja elukogemust, saab väärtuslikku lisainfot otsuste tegemiseks. Tulemuseks on efektiivsemad lahendused, mis vastavad sihtgruppide ootustele ja vajadustele paremini, samuti muutub poliitikameetmete ja tegevuste kujundamine inimesekesksemaks. Mõjusamad lahendused omakorda aitavad kokku hoida tegevuste elluviimiseks kasutatavaid ressursse.

Inimeste potentsiaali igakülgse rakendamise

Kui otsuste tegemisel mitme huvigrupiga (mehed, naised) konsulteerida ning vabaneda piiravatest soostereotüüpidest, saab inimressursse kasutada nende individuaalsete võimete kohaselt, mitte tulenevalt nende soolisest kuuluvusest.

Kvaliteetsed otsused

Kui soolist aspekti otsustusprotsessides arvesse võtta, vähenevad kavandatava sekkumise soovimatud tagajärjed (sh soolise ebavõrdsuse taasloomine või suurendamine) ning paraneb otsuste tegemise kvaliteet.

Ressursside mõistliku kasutuse

Kui kasutada soopõhiseid alusuuringuid ja analüüse, paraneb otsuste teadmistepõhisus ning see võimaldab meetmeid paremini ja täpsemalt sihitada ning ressursse efektiivsemalt kasutada – riiklikest ressurssidest saavad kasu need sotsiaalsed grupid, kes seda kõige rohkem vajavad. Suureneb otsustusprotsesside avatus ja läbipaistvus.

Ebavõrdsuse taasloomise vältimise

Kui sooline aspekt analüüsi- ja otsustusprotsessidesse lõimida, toob see naiste ja meeste ebavõrdsust puudutavad probleemid nähtavale ja aitab vältida selliste poliitikate/meetmete/tegevuste vastuvõtmist, mis taasloovad soolist diskrimineerimist ja suurendavad ebavõrdsust.

Kui soolist aspekti ei arvestata ning elanikkonda käsitletakse ühetaolise grupina, siis võib sooline ebavõrdsus ühiskonnas süveneda.

 

Näiteid sootuimadest otsustest, mis aitavad säilitada ebavõrdsust 

  • Ettevõtetele kasvutoetuste jagamisel seatakse abikõlblikkuse tingimuseks, et ettevõtte müügitulu peab ületama teatud alammäära. Kui müügitulu alammäära suurus on jõukohane ainult keskmise suurusega või suurettevõtetele, siis välistab see tingimus toetuse taotlejatena suurema osa naiste loodud ettevõtetest, mis tegutsevad peamiselt mikro- ja väikeettevõtetena ning mille müügitulu jääb reeglina kehtestatud alampiirist allapoole. Seega halvendab tingimus naissoost ettevõtjate võimalusi toetust saada;
  • Noore taluniku stardi- või investeerimistoetuse taotlemisel peab viis aastat pärast toetuse saamist talu käive olema sama suur kui toetuse summa. Skeem ei arvesta võimalusega, et noor talunik võib vahepeal lapse saada ja ei saa sama aktiivselt ettevõtlusega tegeleda. Suurem osa vanemahüvitise kasutajatest ja väikelaste eest hoolitsejatest on naised;
  • Töö ja pereelu ühitamise meetmete kavandamisel nähakse sihtgrupina ainult naisi;
  • Täis- ja osaajaga töötajatele kehtestatakse erinevaid töötingimusi (osaajaga töötajate hulgas on rohkem naisi, eriti väikelaste emasid, kelle tunnipalk võib olla väiksem täistööajaga töötaja tunnipalgast või tal puudub õigus teatud soodustustele, privileegidele vms). Näiteks on uuringutest selgunud, et tööandjad võimaldavad osaajaga töötajatel harvem osaleda erialastel täienduskoolitustel.