Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Soosuhted

Soosuhted ehk sugudevahelised suhted (ingl gender relations) on sõna, millega tähistatakse konkreetses ühiskonnas kehtivaid suhteid meeste ja naiste vahel ühiskonna, organisatsioonide, gruppide ja indiviidide tasandil. Soosuhted peegeldavad ühiskonnas välja kujunenud normatiivseid arusaamu naiste ja meeste staatusest ja rollidest, omadustest ja käitumise eripäradest. Näiteks töötavad naised sagedamini vähetähtsatel ja mehed vastutusrikastel ametikohtadel jmt. Ühiskonnale oluliste tööde jaotamine tasustatavateks ja tasustamata töödeks, avalikus ja erasfääris tehtavateks töödeks ning sool põhinev tööde jaotamine kujutab endast praegu üht olulisimat meeste ja naiste suhete kujundamise mehhanismi. Ühiskonnas ilmnevaid soosuhteid käsitletakse normaalse ning justkui etteantuna pea kõikides sotsiaalsetes institutsioonides – perekonnas, haridusasutustes, ettevõtetes ja organisatsioonides, meedias ja meelelahutuses, poliitikas. Enamiku ühiskondade soosüsteem on hierarhiline – meeste ja mehelikkusega seotut väärtustatakse kõrgemalt kui naiste ja naiselikkusega seotut. Selline erinev väärtustamine ilmneb ühiskonna struktuuris ja peegeldub keeles ning mõttemallides. Näiteks soospetsiifiliste sõnade, nagu „meeskond”, „esimees”, „kalamees”, „postimees” jne kasutamine annab vaikimisi mõista, nagu sobiksid vaid meessoost isikud nendesse rollidesse ja ametitesse.